Partnerskap: nyckeln till EU-Oshas framgång

Under de senaste 25 åren har EU-Osha etablerat, byggt upp och haft ett nära samarbete med ett omfattande nätverk av partner. Tack vare nätverket har arbetsmiljöbyrån kunnat komma i kontakt med olika arbetsplatser och informera om arbetsmiljöfrågor och erbjuda praktiska verktyg. Idag samarbetar byrån inte endast med alla EU-länder, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), utan även med nuvarande och potentiella kandidatländer för att öka medvetenheten kring arbetsplatsrisker och främja arbetsmiljöförbättringar.

EU-Oshas viktigaste partner är bland andra följande:

Styrelsen består av företrädare för regeringar samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer från alla medlemsländer. Med den här trepartsorganisationen garanteras att alla intressenters synpunkter finns representerade vid beslutsfattande. Detta har varit avgörande för byråns framgångar.

Varje medlemsland måste utse en nationell kontaktpunkt – oftast en nationell behörig myndighet – som tillhandahåller nationella uppgifter som arbetsmiljöbyrån använder för att informera beslutsfattare. Relationen mellan EU-Osha och kontaktpunkterna är dock inte på något sätt ensidig. I gengäld stödjer EU-Osha kontaktpunkternas arbetsmiljöarbete och tillhandahåller tillförlitlig och aktuell information. Exempel på detta är följande:

  • Byråns stödverktyg, Focal Point Assistance Tool (FAST), hjälper dem att anordna evenemang och aktiviteter i sina respektive länder.
  • EU-Osha översätter material som kontaktpunkterna behöver för arbetsmiljöarbetet i länderna.

År 1997 började arbetet med att bygga upp nationella kontaktpunkter i EU:s dåvarande 15 medlemsländer. Den omfattande utvidgningen av EU under 2004, då tio länder anslöt sig till de 15 befintliga, innebar en ny utmaning för EU-Osha och arbetet med att främja en riskförebyggande kultur. För att höga arbetsmiljönormer skulle tillämpas i alla medlemsländer tog byrån fram en utvidgningsplan i syfte att

  • anpassa befintligt material till behoven i de nya medlemsländerna,
  • öka medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse bland arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmarknadens parter.

När planen skulle genomföras spelade ett effektivt nätverk av nationella kontaktpunkter och andra parter en viktig roll.

Tack vare ett gott samarbete, som har stärkts genom åren, ingår idag 39 nationella kontaktpunkter i EU-Oshas nätverk.

Arbetsmiljöbyrån har visat att den grund den står på – ett trepartssystem med ett nätverk av kontaktpunkter samt partner i medlemsländerna och partnerländerna – är väl fungerande. Den här grunden resulterade i nya aktiviteter och nya samarbetsformer. Den var dessutom avgörande för att skapa en gemensam förståelse för vilken riktning vi vill gå i för att skydda arbetstagare.

Hans-Horst Konkolewsky, tidigare direktör för EU-Osha

Arbetsmiljöbyrån har även ett långt samarbete med Enterprise Europe Network, som idag består av cirka 600 partnerorganisationer. Detta har väsentligt stärkt byråns förmåga att nå ut till ett stort antal småföretag genom gemensamma aktiviteter och evenemang. EU-Oshas publikationer och vägledande material har dessutom fått stor spridning.

EU-Oshas fortsatta framgång är beroende av goda relationer med andra parter, bland annat Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, arbetsmarknadens parter och kampanjpartner. EU-Osha har i mer än tio år aktivt arbetat för att bygga upp kontakter med ett stort antal kampanjpartner: i den senaste tidens kampanjer har över 100 officiella kampanjpartner och mer än 30 mediepartner varit engagerade. Detta har varit avgörande för att kunna genomföra arbetsmiljöbyråns omfattande kampanjer på temat Ett hälsosamt arbetsliv.

Nu när vi är inne i 2019 är det dags att reflektera och inse vilka insatser det här omfattande nätverket har gjort under 25 års arbete med att sprida arbetsmiljöinformation till arbetsplatser runt om i Europa.