Seminarierapporter

Workshop om arbetsrelaterad sjukdomsbörda

Evenemanget genomfördes i form av ett heldagsseminarium och syftade till att främja diskussioner för att fastställa omfattning och inriktning på arbetsmiljöbyråns framtida arbete om arbetsrelaterade sjukdomar inom ramen för det fleråriga program och den omfattande arbetsmiljööversikt som planeras för 2015, 2016 och 2017. Workshoppen samlade experter som utnämnts av arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter, WHO, forskare, den europeiska arbetsmarknadens parter, delegater från rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågors arbetsgrupper, vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden (SCOEL), yrkesinspektörskommittén (SLIC) och Europeiska kommissionen. Inom ramen för arbetsmiljöbyråns verksamhet syftar arbetet om arbetsrelaterade sjukdomar till att bidra till en evidensbas för förebyggande och bättre översiktsinformation om omfattningen av den arbetsrelaterade sjukdomsbördan.

Event Details

Startdatum: 
10/10/2014 - 09:00
Slutdatum: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23