You are here

Publikationer
19/06/2018

Sammanfattning – Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU ur arbetsplatssynpunkt).

Sammanfattning – Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU ur arbetsplatssynpunkt).

I den här rapporten presenteras resultaten från en undersökning av kunskap om och erfarenheter av arbetsmiljö i 162 mikro- och småföretag, som valts ut från en rad olika ekonomiska sektorer i nio EU-länder. I varje fallstudie ingick ett besök på det deltagande företaget och intervjuer med ägaren/chefen och en arbetstagare, liksom observationer av företagets verksamhet.

Några av de vanligaste inställningarna bland mikro- och småföretag i undersökningen var att yttre faktorer såsom nationella regelverk och socioekonomiska sammanhang påverkade företagets affärer. I rapporten diskuteras vilken inverkan dessa inställningar och faktorer har.

Downloadin:DE | EL | EN | ET | FR | HR | IS | LT | NL | RO | SK