You are here

Publikationer
04/04/2017

Country report - GREECE: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Country report - GREECE: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Studien är inriktad på arbetstagarinflytande över arbetsmiljön så som den upplevs av arbetstagarföreträdarna själva och av deras arbetskamrater, arbetsgivare och chefer. Den bygger på djupintervjuer med dessa deltagare i 143 olika företag i sju EU-länder: Belgien, Estland, Grekland, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Sverige.

Till allra största delen är det företag som undersöktes i Esener-2. De togs ut på ett konsekvent sätt från tre huvudsektorer (den privata produktionssektorn, den offentliga sektorn och den privata tjänstesektorn) och från tre storleksklasser (små, medelstora och stora). Analysen av företagen gjordes med stöd av en litteraturgenomgång och kompletterande intervjuer med uppgiftslämnare i nyckelorganisationer, liksom av ytterligare kvantitativa analyser av relevanta uppgifter från Esener-2.

Downloadin:EL | EN