Gå till innehållet. | Gå till navigering.

Personliga verktyg

Välj språk:

Arbetsmiljöbyråns nätverk
Loading
Du är här: Hem Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen i siffror
OSH data and surveys

Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen i siffror

Europeiska arbetsmiljöbyrån samlar in arbetsmiljöstatistik och genomför enkäter och opinionsundersökningar runtom i Europa. Vi behandlar områden som arbetsolyckor, befolkningsutveckling och arbetsrelaterade sjukdomar, riskhantering på arbetsplatsen och medborgarnas uppfattning om arbetsmiljön i Europa.

I rapporterna som sammanställs av Europeiska riskcentrumet vid arbetsmiljöbyrån analyseras data från källor på nationell nivå och EU-nivå och siffrornas betydelse för arbetsmiljön beskrivs (se till exempel våra rapporter ”OSH i siffror”).

Arbetsmiljöbyrån har nära samarbete med Europeiska fonden för förbättring av levnads-och arbetsvillkor och  Eurostat, EU:s statistikkontor, för att få en klar bild av arbetsmiljön i EU. 

 

Statistiska publikationer om säkerhet och hälsa

I arbetsmiljöbyråns rapporter lämnas information om speciella grupper av arbetstagare, om exponering, om konsekvenser för hälsan och om industrisektorer på grundval av insamling, analys och konsolidering av befintliga hårddata från nationella och internationella datakällor.

Hämta våra senaste statistiska publikationer osh in figures.jpg

Mer

Esener - Europeisk företagsundersökning om nya och framväxande hot

esener-img

I EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande hot (Esener) undersöks vilken syn cheferna och arbetstagarnas företrädare har på hur hälso- och säkerhetsrisker hanteras på deras arbetsplats.

Bland de risker som förekommer på arbetsplatserna inriktas undersökningen särskilt på det växande – och ganska nya – området psykosociala risker. Dessa risker, som har samband med hur arbetet utformas, organiseras och leds och med den ekonomiska och sociala situationen, leder till ökad stress och till allvarliga försämringar av den mentala och psykiska hälsan.

Till sidan för Esener   esener-logo

 

Europeisk opinionsundersökning om arbetsmiljö - 2013

Opinionsundersökningens utformning

Population  

Heltidsarbetande, deltidsarbetande och egenföretagande arbetstagare som är 18 eller äldre enligt ordinarie bosättningsland och på respektive språk

Urval  

Representativt urval i vart och ett av de 31 europeiska länder som deltar

Metod för datainsamling  

CATI (datorassisterat telefonintervjuande) i 26 länder. I Bulgarien, Tjeckien, Malta, Rumänien och Slovakien utfördes intervjuerna ansikte mot ansikte

Urvalsstorlek  

16 622 intervjuer för hela Europa (cirka 500 per land, utom Liechtenstein med 200 genomförda intervjuer).

Fältarbetsperiod  

Från den 23 november 2012 till 5 februari 2013

 

Översikt över frågeformuläret

 1. Hur troligt, om alls, tror du att det är att det finns en högre andel personer över 60 som arbetar på din arbetsplats år 2020?
 2. Överlag, anser du att äldre arbetstagare tenderar att … än andra arbetstagare?
  1. Vara borta från arbetet mer på grund av sjukdom
  2. Drabbas av fler olyckor på arbetet
  3. Vara mindre produktiva på arbetet
  4. Vara mindre förmögna att anpassa sig till förändringar på arbetet
  5. Lida mer av arbetsrelaterad stress
 3. Anser du att program eller policys bör införas på din arbetsplats som gör det lättare för arbetstagare att fortsätta att arbeta fram till eller efter pensionsåldern om de så önskar? Vänligen uppge om sådana program eller föreskrifter redan finns på din arbetsplats.
 4. Vilka, om några, av följande tror du är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress nuförtiden?
  1. Antal arbetstimmar eller arbetsbelastning
  2. Begränsad möjlighet att själv styra över egna arbetsmönster
  3. Bristande tydlighet gällande roller och ansvarsområden
  4. Att man utsätts för oacceptabelt beteende såsom mobbning eller trakasserier
  5. Omorganisation på arbetet eller otrygg anställning
  6. Brist på stöd från kollegor eller chefer för att kunna utföra ditt arbete
 5. Hur vanligt, om alls förekommande, är det med fall av arbetsrelaterad stress på din arbetsplats?
 6. Hur väl, om alls, anser du att kontrollen av arbetsrelaterad stress hanteras på din arbetsplats?

Ladda ned resultaten

  Europa      Pan-European poll 2013 press kit

 

austria.gif  Österrike belgium.gif  Belgien NL   Belgien FR
bulgaria.gif  Bulgarien cyprus.gif  Cypern czechrepublic.gif  Tjeckien
denmark.gif  Danmark estonia.gif  Estland finland.gif  Finland
france.gif  Frankrike germany.gif  Tyskland greece.gif  Grekland
hungary.gif  Ungern iceland flag  Island ireland.gif  Irland
italy flag  Italien latvia.gif  Lettland liechtenstein flag  Liechtenstein
lithuania_large.gif  Litauen luxembourg.gif  Luxemburg malta.gif  Malta
netherlands.gif  Nederländerna norway flag  Norge poland.gif  Polen
portugal.gif  Portugal romania.gif  Rumänien slovakia.gif  Slovakien
slovenia.gif  Slovenien spain.gif  Spanien sweden.gif  Sverige
switzerland Schweiz DE (ppt)  Schweiz FR (ppt) Schweiz IT (ppt) unitedkingdom.gif  Förenade kungariket

 

Europeisk opinionsundersökning om arbetsmiljö - 2012

Opinionsundersökningens utformning

Population  

Personer från 18 år som var stadigvarande bosatta och på respektive språk

Urval  

Ett representativt urval i vart och ett av de 36 deltagande länderna i Europa

Metod för datainsamling  

CATI (datorassisterade telefonintervjuer) i 31 länder.
I Bulgarien, Tjeckien, Malta, Slovakien, Rumänien och Turkiet genomfördes intervjuerna öga mot öga.

Urvalsstorlek  

Cirka 36 000 intervjuer (cirka 1 000 per land utom i Liechtenstein där 200 intervjuer genomfördes)

Fältarbetsperiod  

28 oktober 2011 till 17 januari 2012

 

Översikt över frågeformuläret

 1. Tror du att antalet personer som lider av arbetsrelaterad stress i [land] kommer att öka, minska eller förbli ungefär oförändrat under de närmaste fem åren?
 2. När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du dig själv vara….? (Mycket välinformerad | Ganska välinformerad | Inte särskilt välinformerad | Inte alls informerad)
 3. Många regeringar i Europa överväger eller har bestämt sig för att höja pensionsåldern eftersom människorna lever längre. Hur viktiga, om alls viktiga, anser du att god praxis för hälsa och säkerhet är för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (Mycket viktiga | Ganska viktiga | Inte särskilt viktiga | Inte alls viktiga)
 4. Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din arbetsledare, hur säker är du på att det skulle åtgärdas? (Mycket säker | Ganska säker | Inte särskilt säker | Inte alls säker)
 5. Hur mycket instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående?
  För att [land] ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt måste arbetsplatserna följa god praxis för hälsa och säkerhet. (Instämmer helt | Instämmer i stort sett | Varken instämmer eller instämmer inte | Instämmer i stort sett inte | Instämmer inte alls)

Ladda ned resultaten

EU.gif  Europa

 

albania flag  Albanien austria.gif  Österrike belgium.gif  Belgien NL   Belgien FR
bulgaria.gif  Bulgarien croatia flag  Kroatien cyprus.gif  Cypern
czechrepublic.gif  Tjeckien denmark.gif  Danmark estonia.gif  Estland
finland.gif  Finland france.gif  Frankrike FYROM flag  Fyrom
germany.gif  Tyskland greece.gif  Grekland hungary.gif  Ungern
iceland flag  Island ireland.gif  Irland italy flag  Italien
latvia.gif  Lettland liechtenstein flag  Liechtenstein lithuania_large.gif  Litauen
luxembourg.gif  Luxemburg malta.gif  Malta montenegro flag  Montenegro
netherlands.gif  Nederländerna norway flag  Norge poland.gif  Polen
portugal.gif  Portugal romania.gif  Rumänien serbia flag  Serbien
slovakia.gif  Slovakien slovenia.gif  Slovenien spain.gif  Spanien
sweden.gif  Sverige turkey flag  Turkiet unitedkingdom.gif  Förenade kungariket

 

Europeisk opinionsundersökning om arbetsmiljö - 2009

Vad anser européerna om sina arbetsvillkor?

Undersökningen ger aktuella och tillförlitliga uppgifter om människors uppfattning om arbetsmiljön, såsom EU poll on OSH perception 2009

 • Avgörande faktorer när man söker nytt arbete
 • Arbete som orsak till dålig hälsa
 • Utveckling av arbetsmiljön
 • Den ekonomiska krisens inverkan på arbetsvillkoren
 • Informationsnivåer beträffande arbetsmiljön

Ladda ned resultaten

 

austria.gif  Österrike belgium.gif  Belgien NL   Belgien FR bulgaria.gif  Bulgarien
cyprus.gif  Cypern czechrepublic.gif  Tjeckien denmark.gif  Danmark
estonia.gif  Estland finland.gif  Finland france.gif  Frankrike
germany.gif  Tyskland greece.gif  Grekland hungary.gif  Ungern
ireland.gif  Irland italy flag  Italien latvia.gif  Lettland
lithuania_large.gif  Litauen luxembourg.gif  Luxemburg malta.gif  Malta
netherlands.gif  Nederländerna poland.gif  Polen portugal.gif  Portugal
romania.gif  Rumänien slovakia.gif  Slovakien slovenia.gif  Slovenien
spain.gif  Spanien sweden.gif  Sverige unitedkingdom.gif  Förenade kungariket

 

Andra informationskällor om arbetsmiljöstatistik 

Europeiska källor

Internationella källor

 

Insorterad under ,