You are here

Arbetsmiljöstrategier

Konsolideringen och samordningen av nationella strategier är det första av sju centrala strategiska mål som ingår i EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020. Som ett led i detta har Europeiska kommissionen uppmanat medlemsstaterna att se över sina nationella strategier i nära samråd med berörda intressenter, däribland arbetsmarknadens parter.

Med hjälp av s.k. kontaktpunkter för nationella strategier som inrättats inom den strategiska ramen har arbetsmiljöbyrån samlat in information och sammanställt en rapport om nationella strategier. Denna rapport omfattar för närvarande de nationella arbetsmiljöstrategierna i 22 medlemsstater: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Nya nationella arbetsmiljöstrategier kommer att tas med i denna rapport på löpande basis.