Kvinnor och den åldrande arbetskraften: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt
04/10/2016 Typ: Rapporter 90 sidor

Kvinnor och den åldrande arbetskraften: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017, Kvinnor och arbetsmiljö

I den här rapporten granskas hur faktorerna kön och ålder förhåller sig till arbetsmiljö. Här framhålls behovet av att beakta åldersrelaterade förändringar kopplade till könsskillnader – biologiska skillnader som till exempel klimakteriet, där forskning saknas – men också till genusskillnader (socialt konstruerade skillnader), inklusive vertikal segregering (hierarkiska skillnader) och horisontell segregering (som dominerar olika sektorer) som exponerar kvinnor för andra risker än dem som män utsätts för. I och med att dessa skillnader består under hela arbetslivet dras slutsatsen att både kön och ålder behöver ingå i riskbedömningen i ett livslångt perspektiv.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne