Sammanfattning – Hantering av psykosociala risker på arbetsplatserna i Europa – fakta från den andra europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener-2)
22/06/2018 Typ: Rapporter 9 sidor

Sammanfattning – Hantering av psykosociala risker på arbetsplatserna i Europa – fakta från den andra europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener-2)

Keywords:ESENER

I denna rapport granskas hindren för och drivkrafterna bakom hantering av psykosociala risker på arbetsplatsen och hur detta påverkas av olika nationella och organisatoriska förhållanden. Arbetstagarnas exponering för psykosociala risker ökar. Graden av risk och hur effektivt de hanteras varierar dock mellan olika sektorer och länder.

Resultaten av en kvantitativ analys av data från Esener-2 i kombination med andra landsspecifika data visar att det nationella sammanhanget – kultur, ekonomi och arbetsmiljöinitiativ från arbetsmarknadens parter – är kopplat till graden av hantering av psykosociala risker på arbetsplatsen. Det framgår också att ledningens engagemang och arbetstagarnas delaktighet sannolikt är de effektivaste organisatoriska drivkrafterna för att hantera psykosociala risker oavsett nationellt sammanhang. De praktiska konsekvenserna av dessa resultat diskuteras också.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Fler publikationer om detta ämne