foresight cover

Sammanfattning – Prognosstudie om den cirkulära ekonomin och dess effekter på arbetsmiljön

Keywords:

Fas 1: Makroscenarier

Om EU ska nå sitt mål att bli koldioxidneutralt fram till 2050 och samtidigt skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen av hög kvalitet, är det nödvändigt att ställa om till en cirkulär ekonomi.

I EU-Oshas prognosprojekt undersöks hur olika sektorer kan komma att påverkas av arbetet med att skapa en cirkulär ekonomi fram till 2040 och hur det kan komma att inverka på arbetsmiljön.

I denna rapport – som utgör projektets fas 1 – används framtidsscenarier som utgångspunkt för diskussion om både potentiella risker och möjligheter. Särskild tonvikt läggs på effekterna av digitaliseringen (en viktig möjliggörande faktor för omställningen till en cirkulär ekonomi) och inverkan på avfallssektorn, som kommer att spela en avgörande roll i en framtida cirkulär ekonomi.

Arbetet med scenarierna kommer att fortsätta under fas 2 i projektet, vars fokus ligger på att informera om och skräddarsy scenarierna genom dialog och workshoppar med intressenter.

Ladda ner in: de | en | fr | pt |

Fler publikationer om detta ämne