Tidigare kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv har genomförts sedan 2000 och kallades först Europeiska arbetsmiljöveckan.

År 2007 förlängdes kampanjerna från ett till två år eftersom man såg ett ökat behov av mer långsiktigt informationsarbete om arbetsmiljöfrågor på olika nivåer, med tillhandahållande av data, information och verktyg.

Kampanjerna har växt i styrka genom

  • ett större och starkare stödnätverk av aktörer samt kampanj- och mediepartner,
  • mer kampanjmaterial som produceras och som distribueras eller finns tillgängligt via internet,
  • bättre medietäckning, vilket gör att vi når ut till en bredare internationell publik,
  • mer resurser och nya initiativ har tagits fram.

Att kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv har blivit så framgångsrika, kunnat nå ut till organisationer på olika nivåer och resulterat i positiva spridningseffekter hela vägen från beslutsfattare till verkstadsgolv beror till stor del på det omfattande partnernätverkets engagemang och insatser. Detta nätverk omfattar samtliga yrkesprofiler inom en rad olika sektorer och har stor betydelse för att främja arbetsmiljöarbetet i olika sektorer runtom i Europa.

Läs mer om våra tidigare kampanjer

2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

Kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet verkade för betydelsen av hållbart arbete – det vill säga säkra och sunda arbetsförhållanden från början till slutet av en människas liv. I och med att arbetskraften i Europa åldras och att pensionsåldrarna höjs blir det allt viktigare att arbetsförhållandena är säkra, sunda och rättvisa. Därigenom kommer människor att kunna arbeta längre och vara vid god hälsa när de går i pension. Kampanjen framhöll sätt att hantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i samband med arbetskraftens åldrande och uppmuntrade till utbyte av information och god praxis. Den demografiska förändringen påverkar flertalet arbetsplatser i Europa. Genom att införa åtgärder för att säkerställa arbetets hållbarhet kan företag och organisationer dock minimera de negativa effekterna och öka produktiviteten, och göra arbetet säkrare och hälsosammare för alla.
En länk till den arkiverade webbplatsen återfinns här.

2014–2015: Friska arbetsplatser förebygger stress

healthy workplaces campaign 2014

Stress är den näst vanligaste orsaken till arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa och anses tillsammans med andra psykosociala risker stå för mer än hälften (50–60 procent) av alla förlorade arbetsdagar. En dålig psykosocial arbetsmiljö kan få stor negativ betydelse för arbetstagarnas hälsa.

Psykosociala risker uppstår på alla arbetsplatser, men de går att bedöma och förebygga på ett bra sätt även med begränsade resurser. Den här kampanjen hjälper arbetstagare och arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad stress och psykosociala risker och främjar användningen av enkla, användarvänliga verktyg och metoder för detta.

2012–2013: Samverkan för att förebygga

kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2012

Byråns kampanj under 2012–2013 fokuserar på riskförebyggande. Enkelt uttryckt handlar förebyggande om att hantera arbetsrelaterade risker i syfte att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.

Det yttersta ansvaret för att hantera riskerna åligger arbetsgivarna och den högsta ledningen, men deras arbete blir resultatlöst utan aktiv arbetstagarmedverkan.

I kampanjen framhålls därför särskilt betydelsen av en samordning mellan den högsta ledningens och ägarnas ledarskap och en aktiv arbetstagarmedverkan.

2010–2011: Säkert underhåll


Underhåll är en mycket vanlig verksamhet som bedrivs på alla arbetsplatser i alla branscher och berör alla på alla nivåer (inte bara de anställda som har ”underhåll” i sina arbetsbeskrivningar).

I kampanjen underströks att ett säkert underhåll är en hörnpelare i goda arbetsmiljörutiner.

Och även om detaljerna kan skilja sig åt mellan olika industrisektorer (till exempel beroende på de maskintyper som används) framhölls principer som är gemensamma för ett korrekt underhåll på samtliga arbetsplatser i Europa.

Kampanjens mål

  • informera om underhållets betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa, om riskerna i samband med underhåll och om behovet av att utföra detta på ett säkert sätt,
  • informera om arbetsgivarnas rättsliga och icke-rättsliga skyldigheter att utföra säkert underhållsarbete och om det affärsmässiga värdet med att göra detta,
  • främja en enkel och strukturerad strategi för förvaltning av arbetsmiljön med avseende på underhåll, som grundas på lämplig riskbedömning (de ”fem grundläggande reglerna”).

Det slutliga målet är naturligtvis att nu och i framtiden bidra till att minska det antal personer som skadas eller drabbas av hälsoproblem till följd av bristfälligt eller uteblivet underhåll.

Mer information:

2008–2009: Riskbedömning


Riskbedömning är en hörnsten i arbetsmiljöarbetet.

Det övergripande syftet med kampanjen var att främja en integrerad strategi för riskbedömning, hjälpa organisationerna att genomföra den systematiskt och agera i enlighet med resultaten.

Ett mål var att öka medvetenheten om de rättsliga skyldigheter som arbetsgivarna har att utföra riskbedömningar, men också att avmystifiera riskbedömningsprocessen. Riskbedömning är inte nödvändigtvis en komplicerad, byråkratisk uppgift enbart för experter. Kampanjen förespråkade en enkel, stegvis strategi där arbetstagarna tillfrågas och deltar.

Vårt webbaserade verktyg för interaktiv riskbedömning (OiRA) är ett resultat av kampanjen och kan betraktas som 2000-talets svar på utmaningen att främja en god arbetsmiljö i mikroföretag och småföretag. OiRA-projektet skulle kunna hjälpa tusentals små företag i hela EU att genomföra riskbedömningar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Mer information:

2007–2008: Initiativet Ett hälsosamt arbetsliv


Syftet med initiativet Ett hälsosamt arbetsliv var att ge arbetsgivare och anställda i små och medelstora företag enkel tillgång till information om hur de kunde göra sina arbetsplatser säkrare, hälsosammare och mer produktiva.

Kampanjen genomfördes i tolv av EU:s medlemsstater: Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Bulgarien och Rumänien, samt i Turkiet och Kroatien.

Kampanjen vände sig till de små och medelstora företagen med budskapet ”Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet!”

Mer information: OSHwiki

2007: Belasta rätt (muskuloskeletala sjukdomar)


Belastningsskador drabbar kroppens muskler, leder, senor, ledband och nerver och är den främsta orsaken till sjukfrånvaro i praktiskt taget samtliga EU:s medlemsstater.

Kampanjen syftade till att främja en integrerad strategi för att hantera problemet. Framför allt framhölls tanken att arbetsgivare, arbetstagare och regeringar borde samarbeta för att ta itu med belastningsskadorna.

I kampanjen framhölls begreppet att ”hantera hela belastningen”: det vill säga inte bara själva bördan utan även alla påfrestningar som kroppen utsätts för genom miljöfaktorer och arbetstakten.

I kampanjen underströks också betydelsen av att behålla och rehabilitera dem som drabbas eller har drabbats av belastningsskador och se till att de kommer tillbaka till arbetet.

Mer information: Belastningsbesvär

2006: Säker start! – unga arbetstagare


Avsikten med kampanjen var att se till att unga människor får en sund och säker start på sitt arbetsliv.

Unga människor är särskilt sårbara på arbetsplatsen, där arbetsmiljöåtgärderna ofta i otillräcklig grad tar hänsyn till deras speciella förutsättningar.

Många av de olyckor och hälsoproblem som drabbar unga anställda kan emellertid förebyggas, och unga människor är mottagliga för information om arbetsmiljöfrågor och agerar för att skydda sig själva när de känner till potentiella risker.

Kampanjen syftade till att främja riskmedvetenheten bland unga människor och arbetsgivare på arbetsplatserna, men också vid skolor och högskolor för att försöka nå unga människor tidigt och förmedla en kultur präglad av riskförebyggande.

Mer information: Unga arbetstagare

2005: Bort med bullret!


Tiotals miljoner anställda i Europa utsätts för potentiellt farliga bullernivåer under minst en fjärdedel av sin arbetstid, och det är inte bara arbetstagare inom branscher som byggindustri eller tillverkning som är i riskzonen.

Buller kan vara ett problem i många arbetsmiljöer, från fabriker till bondgårdar, från teletjänstcentraler till konsertsalar.

Kampanjen hade underrubriken ”Buller på arbetet – det kan kosta dig mer än din hörsel” och inriktades på frågan om att hantera buller på arbetsplatsen.

Mer information: OSHwiki

2004: Bygg in säkerheten


Byggindustrin är en av Europas största branscher.

Dessvärre är det också en av de branscher som har flest arbetsplatsolyckor, ett problem som kostar företagen och skattebetalarna miljarder euro varje år, förutom det skrämmande mänskliga lidande som det orsakar.

Kampanjen utformades för att hjälpa samtliga intressenter att bygga en säkrare, hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö.

Mer information: OSHwiki

2003: Farliga ämnen – hanteras varsamt


Miljontals arbetstagare i hela Europa exponeras för farliga ämnen på sina arbetsplatser, och om riskerna med detta inte kan kontrolleras kan människors hälsa skadas på många olika sätt.

Arbetstagarnas skyldighet att hantera sådana risker är fastställd i EU-lagstiftningen, och det finns en uppsjö av riktlinjer för arbetsgivare och arbetstagare. Men om de ska skydda arbetstagarnas hälsa måste de tillämpas också.

Ett centralt mål för kampanjen var att öka medvetenheten om riskerna och att stimulera till åtgärder för att minska hälsoriskerna vid användning av farliga ämnen.

Mer information: Farliga ämnen

2002: Arbeta utan stress!


Stress leder till att miljontals arbetsdagar går förlorade varje år.

Alldeles för många utsatta människor lider i tysthet och alltför många företag förstår inte i vilken grad stress kan påverka verksamhetens resultat.

Kampanjen var inriktad på att förebygga och hantera stress på arbetsplatserna.

Mer information: Stress

2001: Framgångsrik med arbetsmiljö


Varje år dödas tusentals människor i arbetsplatsolyckor i Europeiska unionen, och det sker miljontals olyckor som resulterar i frånvaro från arbetet under mer än tre dagar.

Problemet är särskilt allvarligt i små och medelstora företag.

Den här kampanjen var inriktad på att förebygga arbetsplatsrelaterade olyckor.

Mer information: Ämnen

2000: Säg adjö till belastningsskadorna!


Belastningsskador är en av de vanligaste arbetsrelaterade skadorna och de drabbar miljontals europeiska arbetstagare i alla sektorer av näringslivet till en kostnad av flera miljarder euro för arbetsgivarna.

En stor del av problemet skulle emellertid kunna förebyggas eller lindras genom att man iakttar gällande arbetsmiljöregler och riktlinjer för god praxis.

Denna kampanj var EU-Oshas första. Den var inriktad på en effektiv hantering av riskerna för belastningsskador.

Mer information: Belastningsbesvär

Mer information: Ämnen

Europeiska SLIC-kampanjer

Europeiska kampanjer bedrivna av SLIC (Yrkesinspektörskommittén):