You are here

Integritetspolicy (formulär för OSHmail)

Organisatorisk del av byrån som ansvarar för behandlingen av personuppgifter

Andrew Smith, chef för kommunikations- och marknadsföringsavdelningen

 

Syfte med behandlingen

De uppgifter som efterfrågas i detta formulär samlas in för att vi ska kunna skicka ut EU-Oshas nyhetsbrev samt ibland även en enkät i syfte att få feedback om hur byrån har presterat i förhållande till den årliga förvaltningsplanen och det fleråriga strategiska programmet. Angivna e-postadresser lagras i Listserv, vårt automatiska program för hantering av e-postlistor som ligger på servrar inom EU.

 

Typ av uppgifter som behandlas

E-postadress

 

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå med senare ändringar.

 

Behandlingens laglighet

Behandlingen grundar sig på artikel 5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (nedan kallad förordning (EG) nr 45/2001).

 

Uppgiftsmottagare

Följande får tillgång till personuppgifter med utgångspunkt från de berörda personernas roll och ansvarsområden (principen ”måste veta”):

  • Vederbörligen utnämnd personal vid EU-Osha
  • Externa leverantörer av värd- och underhållstjänster för EU-Oshas server
  • Rättstjänst, civilrättsliga domstolar, Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska ombudsmannen, revisionsrätten, intern revisionstjänst i förekommande fall.

Alla ovannämnda mottagare omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. EU-Osha kommer inte att röja personuppgifter för tredje part. EU-Osha lämnar inte ut personuppgifter för direktmarknadsföring i kommersiellt syfte.

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter och att få dem rättade och blockerade (om de är felaktiga), begära att de utplånas och invända mot behandlingen i de fall som avses i artiklarna 13, 14, 15, 16 och 18 i förordning (EG) nr 45/2001.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration på EU-Oshas nyhetsbrev genom att använda formuläret längst ner på denna sida https://osha.europa.eu/sv/news/oshmail eller genom att klicka på länken längst ner i något av EU-Oshas nyhetsbrev som vi har skickat ut till dig.

Skulle du ha frågor eller klagomål som rör hur dina personuppgifter har samlats in, behandlats eller använts, kontakta oss på information@osha.europa.eu och ange orden ”data protection” i ämnesraden.

 

Information om arkiveringstiden för uppgifter

Byrån kommer att behålla dessa uppgifter så länge det krävs för att skicka ut nyhetsbrevet.

 

Begäran om information

De registrerade kan begära ut information om hur deras personuppgifter har hanterats genom att kontakta EU-Oshas uppgiftsskyddsombud på följande adress: dpo@osha.europa.eu.

 

Möjlighet att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen

Registrerade personer har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen http://www.edps.europa.eu, om de anser att behandlingen inte har utförts i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 45/2001.