You are here

I fokus
29/06/2017

Mot åldersvänligt arbete i Europa: ett livslångt perspektiv på arbete och åldrande från EU-byråer

Befolkningen och arbetskraften i EU blir äldre. Detta får konsekvenser för sysselsättning, arbetsvillkor, levnadsstandard och välfärd. Hur ska vi bemöta dessa utmaningar? I en ny rapport som EU-Osha har samordnat visas hur uppgifter från fyra byråer kompletterar varandra och ger mer uttömmande information än summan av de enskilda delarna. Detta kan ge bättre stöd till beslutsfattare. Rapporten bygger på byråernas sakkunskaper inom var och ens område och författarna tar upp olika utmaningar i samband med den åldrande arbetskraften och diskuterar innovativa lösningar.

  • EU-Osha presenterar exempel på integrerade strategier för arbetsmiljön för en åldrande arbetskraft.
  • Eurofound undersöker arbetsvillkoren för arbetstagare i alla åldrar, tillhörande resultat för uthållighet i arbetet och hur rätt åtgärder kan ge ett längre arbetsliv.
  • Cedefop utforskar hur yrkesutbildning kan användas för att ge stöd till ett aktivt åldrande i arbetet.
  • EIGE ger ett jämställdhetsperspektiv på frågor om åldrande arbetskraft och diskuterar olika utmaningar som män och kvinnor står inför.

I rapporten behandlas också konsekvensen av långsiktiga demografiska trender på sysselsättningen och deltagande i livslångt lärande diskuteras. Detta följs av en uppmaning att hitta lösningar för aktivt åldrande som gör att äldre arbetstagare förblir aktiva, kvalificerade och anställda.

Läs den fullständiga gemensamma rapporten från byråerna

Läs mer om projektet ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar”

Titta på EU-Oshas kampanj för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet