Hantering av säkerhet och hälsa för transport- och lagerarbetare: ny Esener-rapport ute

Image

© EU-OSHA

Transport- och lagringsbranschen är mycket mångsidig och omfattar ett brett spektrum av roller, till exempel chaufförer och lagerhållare. Då denna bransch sysselsätter över 10 miljoner arbetstagare i EU är det av stor vikt att dess arbetsmiljöstrategi är målinriktad.

EU-Osha har publicerat rapporten Transport- och lagringsverksamhet – belägg från europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener), där man undersöker arbetsmiljöstyrningen inom branschen genom att titta på resultaten från de tre undersökningsomgångarna (2019, 2014 och 2009). Man har också genomfört intervjuer med branschföreträdare.

I rapporten identifieras faktorer som företagsstorlek och de främsta riskfaktorerna bland arbetstagarna, såsom långvarigt stillasittande och risk för olyckor med maskiner. I publikationen diskuteras också de vanligaste hälsoproblemen, inklusive muskel- och skelettbesvär och psykiska problem, och den innehåller skräddarsydda riktlinjer för politiska åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i branschen.

En sammanfattning av rapporten har också publicerats, och omfattande undersökningsresultat för branschen finns tillgängliga genom Eseners datavisualisering.