I fokus
05/08/2020

EU-Oshas intressenter erkänner byråns viktiga roll i Europa

© EU-OSHA 

EU-Oshas intressentenkät 2020 visar att intressenterna ser positivt på byråns arbetsmiljöarbete, både när det gäller lösningar, medvetandehöjande insatser och åtgärder för förbättringar på arbetsplatserna (90 procent av enkätdeltagarna).

Av de svarande anser 85 procent att byrån gör rätt arbetsmiljöprioriteringar och 87 procent menar att EU-Osha ger ett mervärde till det arbete som utförs av andra, till exempel nationella organisationer. Vidare uppgav 94 procent av de svarande att de använt EU-Oshas arbete i minst ett syfte.

Mer än 1 700 intressenter deltog i enkäten, främst företag och yrkesverksamma men även beslutsfattare och forskare.  Enkäten visar att arbetsmiljöbyrån totalt sett uppnår sina ambitiösa mål inom alla centrala resultatindikatorer: relevans, användbarhet, mervärde för EU, effekter och prestation. Byrån uppfyller även merparten av sina mål för god förvaltning.

Ta del av resultatet av intressentenkäten i denna PowerPoint-presentation

Visa infografik om EU-Oshas nyckelresultatindikatorer för 2019