I fokus
20/11/2019

Psykosociala risker och stillasittande är riskfaktorer som ofta rapporteras enligt Esener-undersökningen 2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Situationer där besvärliga personer ska hanteras, repetitiva arm- och handrörelser och lyft och förflyttning av människor eller tunga laster – det här är riskfaktorer som företagen alltjämt ofta rapporterar och som påverkar hälsan hos arbetstagarna i Europa. Det framgår av de första resultaten från den tredje europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-3).

Resultaten 2019 bygger på intervjuer som gjorts vid över 45 000 företag i alla storleksklasser och verksamhetssektorer i 33 europeiska länder.

Andra frågor som tagits upp i undersökningen 2019 kastar nytt ljus över framväxande arbetsmiljörisker, t.ex. effekterna av digitaliseringen och långvarigt stillasittande. Esener‑3 visar att detta är den tredje vanligaste riskfaktorn som rapporteras av de europeiska företagen.

En jämförelse med resultaten från Esener‑2 från 2014 visar trender i riskfaktorer på landsnivå och EU-nivå och även i hanteringen av arbetsmiljöfrågorna och vilka drivkrafter och hinder som finns. Arbetstagarnas medverkan i hanteringen av psykosociala risker har till exempel minskat i en rad länder, detta trots att deltagarbaserade metoder har setts som viktiga för att man ska kunna hantera dessa alltmer utbredda risker. En positiv sak är dock att andelen företag som genomför riskbedömningar har ökat i vissa länder.

Denna unika datakälla är ett ovärderligt verktyg, som är utformat för att bidra till utvecklingen av nya policyer och hjälpa företagen att hantera arbetsmiljöfrågorna effektivare. En komplett serie publikationer och ett helt nytt datavisualiseringsverktyg för undersökningsresultaten kommer att offentliggöras under 2020.

Läs mer om de första resultaten från Esener‑3

Besök vår webbavdelning för att få veta mer om Esener