I fokus
09/06/2020

Att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär: lärdomar från forskning och god praxis

© iStock.com/andresr

I en ny rapport sammanfattas resultaten av EU-Oshas fleråriga projekt för att undersöka forskning, politik och praxis för att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär. Syftet är att stödja framtagandet av strategier för att ta itu med detta mycket vanliga arbetsmiljöproblem på Europas arbetsplatser.

I rapporten fastställs ett antal brister på politisk nivå och arbetsplatsnivå vilka förklarar varför arbetsrelaterade belastningsbesvär fortfarande är ett stort problem trots ansträngningarna för att förebygga dem. Det ges också rekommendationer om hur bristerna i nuvarande tillvägagångssätt bör åtgärdas med hjälp av specifik lagstiftning och vägledning om genomförande, fokus på riskbedömning samt förebyggande och ergonomi. Det konstateras vidare att god praxis och arbetstagarnas medverkan är avgörande.

Läs mer i den fullständiga rapporten och sammanfattningen Work-related musculoskeletal disorders: from research to practice (arbetsrelaterade belastningsbesvär: från forskning till praxis). Vilka lärdomar kan dras?

Besök den särskilda webbsidan för vår forskning om arbetsrelaterade belastningsbesvär