Hantering av arbetsmiljöfrågor inom hotell- och restaurangbranschen

Image

© shorex.koss - stock.adobe.com

Hotell- och restaurangbranschen utgörs till 98 procent av familjedrivna mikroföretag och är en mycket viktig sektor för EU:s ekonomi.

Arbetsmiljöriskerna inom sektorn är många: repetitiva hand- eller armrörelser, halk-, snubbel- och fallrisker, risker för olyckor i samband med användning av maskiner och psykosociala risker i samband med kundhantering och snäva tidsfrister. De regelbundna riskbedömningarna inom denna sektor genomförs något mer sällan än EU-genomsnittet, men siffrorna varierar kraftigt mellan olika medlemsstater.

EU-Oshas europeiska företagsundersökning av nya och framväxande risker (Esener) har kartlagt hur europeiska organisationer hanterar arbetsmiljörisker inom hotell- och restaurangbranschen.

Rapporten innehåller en djupgående, sektorsspecifik analys av resultaten från Esener, en litteraturundersökning och intervjuer med branschspecifika arbetsmarknadsparter. Utifrån detta identifieras en rad sektorsspecifika åtgärder för att förbättra riskhanteringen inom hotell- och restaurangbranschen samtidigt som ett antal riktlinjer för politiska åtgärder presenteras. Dessutom görs en analys av effekterna av covid-19-pandemin.

Läs rapporten och sammanfattningen Hotell- och restaurangverksamhet – belägg från Esener och vår informationsbroschyr för att få veta mer om undersökningen.

Inom ramen för vårt OiRA-projekt tillhandahålls dessutom 25 webbaserade riskbedömningsverktyg för hotell- och restaurangbranschen.