Hur kan vi skydda arbetstagarnas hälsa och välbefinnande vid hantering av farliga läkemedel?

Image

Ny vägledning från Europeiska kommissionen ger viktiga råd till både arbetsgivare och arbetstagare om hur man hanterar exponering för farliga läkemedel.

Farliga läkemedel kan orsaka cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter hos arbetstagare som exponeras för dem. Därför är det viktigt att ha lämpliga rutiner för att hantera dessa läkemedel. 

Exponeringen kan beröra såväl sjukvårdspersonal som städare, tvätteriarbetare och avfallshanterare, och råden i vägledningen är anpassade till de grupper av arbetstagare som kan exponeras.

Vägledningen är inte bindande och råden ges utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser, vilket innebär att den kan anpassas efter eventuella särskilda rättsliga krav i länderna.

Se vägledningen för säker hantering av farliga läkemedel på arbetsplatsen

Läs mer