I fokus
08/04/2020

Exponering för biologiska agenser på arbetsplatsen: hur kan vi skydda arbetstagare som är särskilt utsatta?

Image by Irén Nemess from Pixabay

Fem diskussionsunderlag från EU-Osha kartlägger sektorer där arbetstagare löper hög risk för att exponeras för biologiska agenser: djurrelaterade yrken, avfallshantering och rening av avloppsvatten, åkerbruk, arbeten som inbegriper resor och kontakter med resenärer samt hälso- och sjukvård.

Underlagen redovisar resultaten från ett forskningsprojekt som genomförts för att ta itu med kunskapsluckan om biologiska agenser på arbetsplatserna och därmed sammanhängande hälsoeffekter. Utsatta grupper och nya risker tas upp och rekommendationer ges för effektivt förebyggande.

Läs diskussionsunderlagen

Få mer information om arbetsrelaterade sjukdomar som orsakas av biologiska agenser

Läs vår nya artikel om covid-19 och anvisningar för arbetsplatser

Läs denna artikel om epidemier och arbetsplatser