Konsoliderad årlig verksamhetsrapport 2021 – viktiga resultat för tryggare och hälsosammare arbetsmiljöer

Image

Under pandemin strävade EU-Osha – tillsammans med sina intressenter – efter att genomföra sitt ambitiösa arbetsprogram för 2021 och uppfylla sina mål för att förbättra arbetsmiljön i hela Europa.

EU-Osha fick brett erkännande från sin styrelse för sitt bidrag till att hantera konsekvenserna av covid-19 för arbetsmiljön. Styrelsen berömde även EU-Oshas bidrag till målen för EU:s strategiska ram för arbetsmiljö i linje med dess fleråriga strategiska program.

Rapporten innehåller även EU-Oshas framsteg inom forskningen om digitalisering av arbetet, dess bidrag till att minska muskel- och skelettbesvär och utvecklingen av framtidsstudier. Viktiga initiativ under 2021 års arbetsprogram inklusive löpande utveckling av interaktiva onlineverktyg för riskbedömning, uppföljande studier baserat på uppgifter från Esener, kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” samt det förberedande arbetet för enkäten om arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa som syftar till att bidra till kampen mot cancer som en orsak till arbetsrelaterade dödsfall.

Klicka på länken till vår sammanfattning och infografik med nyckeltalen för 2021

För att gå djupare in på resultaten, läs hela den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten för 2021