Digitala övervakningssystem – ett nytt sätt att värna om arbetstagares hälsa och säkerhet

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Genom användning av digitala system för övervakning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, såsom appar, kameror och olika typer av kroppsburna anordningar, kan man göra arbetsplatserna säkrare. Oavsett om man vill använda denna teknik proaktivt (dvs. förebyggande) eller reaktivt, beror framgången ofta på huruvida informationen som samlas in och analyseras av dessa enheter är korrekt. Lika viktigt är dock att förse arbetsgivare och arbetstagare med den information de behöver för att göra en korrekt avvägning av för- och nackdelar, och att göra lämpliga anpassningar i samband med införandet.

I två nya rapporter undersöks möjligheterna och utmaningarna med de nya smarta digitala systemen för arbetsmiljöövervakning. I den ena rapporten beskrivs de typer av digitala övervakningssystem som finns, samt deras ändamål och användningsområden. I den andra rapporten tas exempel på bästa praxis upp, som visar hur man inför de här systemen med framgång på arbetsplatsen.

Läs rapporterna och sammanfattningarna:

Smarta digitala övervakningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: användningsområden och utmaningar

Smarta digitala övervakningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: arbetsplatsresurser för utformning, utrullning och användning

Läs mer i avsnittet Digitalisering av arbete