Kampanj 2018–2019: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

Future Healthy Workplaces Campaigns

Exponering för farliga ämnen är mycket vanligare på Europas arbetsplatser än de flesta föreställer sig. Farliga ämnen på arbetet kan orsaka ett stort antal hälsoproblem och sjukdomar, och även utgöra säkerhetsrisker. Kampanjen för 2018–2019 har som syfte att höja medvetenheten om de risker som farliga ämnen utgör på arbetsplatsen och att främja en riskförebyggande kultur.

Kampanjens mål

 • Öka medvetenheten om vikten av att förebygga risker från farliga ämnen och hjälpa till att reda ut vanliga missförstånd.
 • Främja riskbedömning genom att ge information om praktiska verktyg och skapa möjligheter att dela med sig av goda praktiska lösningar, med särskilt fokus på
  • att ta bort eller ersätta farliga ämnen på arbetsplatsen,
  • systemet med förebyggande åtgärder (d.v.s. följa den hierarki som fastslås i lagstiftningen så att den effektivaste typen av åtgärd alltid väljs).
 • Öka medvetenheten om risker som är kopplade till exponering för cancerframkallande ämnen på arbetet genom att ge stöd åt utbyte av goda praktiska lösningar. EU-Osha har undertecknat avtalet om EU:s färdplan om cancerframkallande ämnen.
 • Rikta in sig på grupper av arbetstagare med särskilda behov och högre risknivåer genom att ge skräddarsydd information och exempel på god praxis. Riskerna kan vara högre därför att dessa arbetstagare är oerfarna, oinformerade eller fysiskt mer sårbara, eller för att de hela tiden byter jobb, eller arbetar i sektorer där det är låg medvetenhet om problemet, eller på grund av högre eller annan form av fysiologisk känslighet (t.ex. hos unga lärlingar eller skillnader mellan män och kvinnor).
 • Öka kunskaperna om den lagstiftning som redan finns på plats för att skydda arbetstagarna samt belysa den politiska utvecklingen.

Bakgrund

Trots att det finns gott om lagstiftning som syftar till skydda arbetstagare mot farliga ämnen, så fortsätter de att utgöra framträdande arbetsmiljörisker på arbetsplatserna. Ett stort antal människor i EU utsätts för farliga ämnen på arbetet. Eftersom farorna dessutom ofta inte är synliga eller man inte förstår dem tillräckligt – de kanske är orsakade av ångor eller damm, eller så kan exponering inträffa oavsiktligt – så bemöts de kanske inte ordentligt. Ofta vidtas inga åtgärder förrän det är för sent.

Genom att arbeta tillsammans kan ledning och arbetstagare bygga upp en stark riskförebyggandekultur, där ersättning ingår i förebyggande- och skyddsrutinerna. En fullständig riskbedömning är ett viktigt steg i processen.

Kampanjevenemang

Vissa viktiga datum i kampanjen är följande:

 • EU-partnerskapsmöte: mars 2018
 • Start för kampanjen och för priset för goda praktiska lösningar: april 2018
 • Europeiska arbetsmiljöveckan: oktober 2018
 • Ett hälsosamt arbetslivs filmpris: november 2018
 • Evenemanget för utbyte av goda praktiska lösningar: andra kvartalet 2019
 • Europeiska arbetsmiljöveckan: oktober 2019
 • Ett hälsosamt arbetslivs filmpris: november 2019
 • Toppmötet för Ett hälsosamt arbetsliv och prisutdelningsceremoni för Europeiska priset för goda praktiska lösningar: november 2019

Vem får delta? Hur kan du vara med?

Alla som är intresserade av arbetsmiljö är mer än välkomna att delta. I synnerhet uppmuntrar vi följande grupper att göra sina röster hörda i kampanjen:

 • Arbetsmiljöbyråns kontaktpunkter och deras nätverk.
 • Arbetsmarknadens parter (europeiska och nationella).
 • Branschvisa kommittéer för social dialog.
 • Beslutsfattare (europeiska och nationella).
 • Stora företag, sektorsförbund och förbund för små och medelstora företag.
 • Europeiska institutioner och deras nätverk (Enterprise Europe Network).
 • Europeiska icke-statliga organisationer.
 • Yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet och deras förbund.
 • Forskningskretsarna för arbetsmiljö.
 • Yrkesinspektioner och deras förbund.
 • Medierna.

Det finns alla slags sätt för dig att delta. Exempelvis kan du (eller din organisation) göra följande:

 • Höja medvetenheten genom att sprida kampanjmaterialet.
 • Organisera evenemang och aktiviteter.
 • Använda och främja de praktiska verktygen.
 • Bli officiell kampanjpartner.
 • Besöka kampanjens webbplats och följa kampanjens hashtag #EUhealthyworkplaces på sociala medier (Facebook, Twitter och LinkedIn).

Praktisk hjälp

Du hittar ett stort urval av resurser på kampanjens särskilda webbplats på www.healthy-workplaces.eu, däribland

 • en omfattande kampanjguide,
 • serie med infoblad om prioriterade ämnen,
 • ett praktiskt e-verktyg med vägledning till hur man hanterar farliga ämnen på arbetet,
 • en databas innehållande fallstudier, verktyg och annat material för goda praktiska lösningar,
 • presentationer, affischer, broschyrer och infografik som kan användas för att marknadsföra kampanjen,
 • kampanjverktygssatsen som är till hjälp i dina kampanjaktiviteter,
 • databas med audiovisuellt material för medvetandehöjning och animerade videoklipp med Napo,
 • användbara länkar.