Arbetsmiljöns ekonomiska effekter – värdet för samhället

Image

Det här verktyget för datavisning åskådliggör de viktigaste resultaten av ett samarbetsprojekt mellan Internationella arbetsorganisationen (ILO), det finska social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet i Finland, WSH Institute i Singapore, Internationella arbetsmiljökonferensen (ICOH) och EU-Osha. Målet med projektet har varit att ta fram aktuella siffror som speglar kostnaden för arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar globalt sett. Statistiken bygger på den data som finns tillgänglig på internationell nivå. De huvudsakliga informationskällorna är Världshälsoorganisationen (WHO) och ILO.

För beräkningen används funktionsjusterade levnadsår (DALY) som ett hälsomått när det gäller arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar. EU-Osha och ILO kommer att presentera de nya siffrorna vid den 21:a världskongressen om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, som äger rum i Singapore i september 2017.

Verktyget åskådliggör på ett lättbegripligt sätt hur samhällskostnaden ser ut för arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar runtom i världen och ger även möjlighet att se specifika siffror för varje EU-medlemsstat. Samhällskostnaden visas både som belopp och som en andel av BNP. På EU-nivå visas även de funktionsjusterade levnadsåren indelade efter arbetsrelaterade orsaker (cancer, cirkulationssjukdomar, skelett- och muskelbesvär och arbetsskador).

En ordlista över vanliga begrepp och en detaljerad beskrivning av undersökningsmetodiken finns också tillgänglig.

Gå till visningsverktyget