EU-Oshas arbete går hand i hand med EU-lagstiftningen

Ett stort jubileum är ett tillfälle att begrunda det förflutna och försöka förutse nya utmaningar.

Nu när Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) fyller 25 år firar den detta med att lyfta fram betydelsen av det centrala arbetsmiljödirektivet som kom för 30 år sedan. Den ser också fram emot att stödja den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Ramdirektivet

Direktiv 89/391/EEG – EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö – antogs i juni 1989 och var en viktig milstolpe för EU:s arbetstagare. Det var den första övergripande arbetsmiljölagstiftningen med gemensamma principer och minimistandarder på EU-nivå.

Genom ramdirektivet ålades arbetsgivarna ansvaret för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Arbetsgivarens ansvar, principer för förebyggande arbete och information till, utbildning av och samråd med arbetstagarna, liksom deras avvägda medverkan, är de hörnstenar som den nya strategin för arbetsmiljöskydd grundade sig på. Det är också av stor betydelse att direktivet har gjort riskbedömningsprincipen till kärnan i EU:s arbetsmiljölagstiftning. 

Senast i slutet av 1992 skulle alla EU-länderna ha införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning. Sedan dess har många andra direktiv tillkommit som rör särskilda aspekter i arbetslivet eller särskilda risker.

EU-kommissionen konstaterade i ett meddelande från 2004 att ramdirektivet och vissa andra relaterade direktiv hade bidragit till att förenkla och rationalisera nationell arbetsmiljölagstiftning. Det hade också bidragit till att skapa en riskförebyggande kultur på EU:s arbetsplatser och till att sätta arbetsmiljöfrågorna högt på kommissionens dagordning.

EU-Osha bidrog aktivt till målen i EU:s arbetsmiljöstrategi för 2007–2012, som kom till stånd efter direktivet, och målen i EU:s strategiska ram för arbetsmiljön 2014–2020, som var startskottet för den konsolidering och samordning av EU-ländernas nationella strategier som senare har gjorts.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Nästan 30 år efter ramdirektivet gör en annan milstolpe – den europeiska pelaren för sociala rättigheter – att européernas har större rättigheter avseende välfärd och sysselsättning.

... Från rätten till rättvisa löner till rätten till hälso- och sjukvård, från livslångt lärande till en bättre balans mellan arbete och privatliv, jämställdhet och minimilöner: med den europeiska pelaren för sociala rättigheter står EU upp för medborgarnas rättigheter i en värld som snabbt förändras.

Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande, 17 november 2017

Pelaren fastställer att arbete är en grundläggande social rättighet och ger arbetstagarna ett större skydd, oavsett ålder. Två av pelarens 20 principer rör arbetsmiljön direkt:

  • rätten till säkra, hälsosamma och välanpassade arbetsplatser
  • rätten till en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Pelaren är därför ett starkt stöd för EU-Oshas arbete. Det är uppenbart att byrån spelar en viktig roll när det gäller att stödja pelarens värden och omsätta principerna i praktiken. Två områden som EU-Osha arbetar med är särskilt viktiga:

Allt byråns arbete bidrar faktiskt på ett eller annat sätt till att göra EU:s arbetsplatser säkrare och hälsosammare och arbetslivet mer hållbart och därmed till att genomföra de rättigheter som anges i pelaren.

2019 firar vi att EU:s första arbetsmiljölagstiftning – ramdirektivet – som gav alla arbetstagare i EU likvärdigt skydd fyller 30 år. EU-Osha ser också fram emot att ge den europeiska pelaren för sociala rättigheter stöd i praktiken och att förbättra skyddet för EU:s arbetstagare. När byråns arbete erkänns på detta sätt får den nya krafter att fortsätta arbetet tillsammans med sina partner för att göra Europa till ett säkrare och hälsosammare ställe att arbeta.