Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Nätverket Enterprise Europe Network (EEN) hjälper företag att bli innovativa och växa internationellt. Det är världens största stödnätverk för små och medelstora företag (SMF) med internationella ambitioner.

Nätverket är aktivt över hela världen. Det samlar experter från framstående medlemsorganisationer inom företagsstöd.

Projektet för kommunikationspartnerskap syftar till att öka medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse hos SMF och till att ge dem enkel tillgång till praktisk information och användbara kontakter på nationell och regional nivå, däribland genom nationella partnerskapsmöten, paket för kunskapsspridning och annan verksamhet, såsom EEN:s arbetsmiljöpris.

EEN:s medlemmar är bland de viktigaste partnerna som hjälper EU-Osha att uppnå sina mål, tillsammans med generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW), Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea) samt EU-Oshas nationella kontaktpunkter.

Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag:

Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW) vid Europeiska kommissionen ansvarar för att förverkliga den inre marknaden för varor och tjänster, omvandla EU till en smart och hållbar ekonomi för alla, främja entreprenörskap och tillväxt genom att minska den administrativa bördan för småföretag, underlätta tillgång till finansiering för små och medelstora företag (SMF) och stödja tillgången till globala marknader för EU-företag samt skapa en politik för skydd och efterlevnad av immateriella rättigheter, samordna EU:s ståndpunkt och förhandlingar rörande det internationella systemet för immateriella rättigheter och hjälpa innovatörer att använda immateriella rättigheter effektivt.

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea):

 

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea) inrättades den 1 april 2021 för att stärka innovationen på den inre marknaden genom att skapa omfattande synergier som främjar den europeiska ekonomins återhämtning och genom att all verksamhet som rör Europeiska innovationsrådet och programmen för små och medelstora företag sammanförs i ett enda genomförandeorgan.

Genomförandeorganet ansvarar för att utveckla och genomföra Europeiska innovationsrådet och förvaltar andra EU-program på områdena stöd till SMF, innovationsekosystem, den inre marknaden, konsumentpolitik och interregionala innovationsinvesteringar. 

Enterprise Europe Networks arbetsmiljöambassadörer och deras roll

Enterprise Europe Networks arbetsmiljöpris

Sedan 2009 har EEN samarbetat med EU-Osha för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor bland små och medelstora företag samt mikroföretag. För att genomföra detta utser EEN arbetsmiljöambassadörer på nationell nivå. Deras roll omfattar samordning av verksamhet, främjande av god arbetsmiljö vid SMF på nationell nivå och årlig rapportering till EU-Osha om den arbetsmiljöverksamhet som de genomfört.

Under 2021 utvidgades programmet till sex länder utanför EU (dvs. länder som får finansiellt stöd inom ramen för EU:s föranslutningsinstrument [IPA]): Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet) och arbetsmiljöambassadörer från IPA-länderna utsågs.

Se den fullständiga listan över EEN:s arbetsmiljöambassadörer

Inom projektet för kommunikationspartnerskap är rollen för arbetsgruppen för kommunikationspartnerskap, som består av tre nationella kontaktpunkter, tre av EEN:s arbetsmiljöambassadörer och företrädare för EU-Osha, GD GROW och Eismea, huvudsakligen att ge strategisk rådgivning och expertrådgivning om genomförandet och övervakningen av EU-Oshas strategi för kommunikationspartnerskap.

Enterprise Europe Networks arbetsmiljöpris

Inom ramen för byråns kampanj för ett hälsosamt arbetsliv syftar EEN:s arbetsmiljöpris till att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor och främja god arbetsmiljö vid små och medelstora företag. EEN-medlemmarna från de 27 medlemsstaterna samt Island, Liechtenstein, Norge och IPA-länderna uppmanas att lägga fram de projekt för erkännande som syftar till att främja bättre arbetsmiljö i små och medelstora företag och som passar in i någon av följande kategorier: verksamhet och evenemang som främjar god arbetsmiljö, nätverksbyggande samt kommunikation och publikationer, både i tryckt form och online.

2013 | 2014/2015 | 2016/2017 | 2018/2019 2020/2021