Verksamhetsstrategi och arbetsprogram

Arbetsprogrammen bygger på EU-Oshas verksamhetsstrategi.

En långsiktig strategi

I den nuvarande verksamhetsstrategin för åren 2014–2020 fastställs sex prioriterade områden:

  1. Förutse förändringar – genom våra prognosprojekt.
  2. Fakta och siffror – samla in och sprida information för forskare och beslutsfattare via Esener och översikter om arbetsmiljöfrågor.
  3. Verktyg för att hantera arbetsmiljön – främst genom OiRA.
  4. Öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor – genom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv och annan upplysningsverksamhet.
  5. Ökad kunskap genom nätverkande – framför allt genom utvecklingen av OSHwiki.
  6. Nätverkande

För mer information, ladda ner EU-Oshas verksamhetsstrategi 2018–2023, som är i linje med Europeiska kommissionens strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 och Europeiska kommissionens meddelande om modernisering av EU:s lagstiftning och politik på arbetsmiljöområdet från januari 2017

Planering för det kommande året

Varje år utarbetar EU-Oshas verkställande direktör ett programdokument som sedan antas av styrelsen. I programdokumentet fastställs byråns treåriga rullande program. Det beskriver vilken verksamhet som ska genomföras och vilka mål som ska uppnås, särskilt för det kommande året.

Programdokumentet innehåller tydliga prioriteringar och ska säkerställa att byrån använder sina resurser och sitt nätverk på bästa sätt. Några viktiga verksamhetsområden är förändringsprognoser, upplysningsverksamhet samt fakta och siffror om arbetsmiljöfrågor.

Årliga förvaltningsplaner för tidigare år finns på vår sida med publikationer, där du även hittar våra årsrapporter och våra årliga verksamhetsrapporter och kan se hur vi har presterat.