EU-Oshas utvärderingsrapporter

För att förbättra beslutsfattandet genomför EU-Osha både för- och efterhandsutvärderingar i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen. Utvärderingarna genomförs för att undersöka om byråns verksamhet är relevant för användarna, om den är hållbar och om målen har uppnåtts.

Utvärderingar genomförs på grundval av ett flerårigt utvärderingsprogram som är anpassat till den fleråriga programcykeln.

Vart femte år genomför en extern konsult en övergripande utvärdering av byrån och dess verksamhet. Därigenom dokumenteras de resultat som byrån har uppnått.

Här nedan hittar du länkar till byråns övergripande utvärderingsrapporter och resultatinformation.

Övergripande utvärderingar av EU-Osha

Nyckeltal och viktiga utvärderingsresultat

Resultat från 2015 Resultat från 2016 Resultat från 2017

Resultaten från enkäter bland intressenter

EU-Osha genomför regelbundet en enkät bland sina intressenter för att få återkoppling på sitt arbete. Läs om de viktigaste resultaten och slutsatserna:

EU-Oshas enkät 2018 om nöjdheten hos intressenterna


Presentationen finns även på:

franska

tyska

italienska

spanska