Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd roterar mellan de nationella regeringarna i de 28 medlemsstaterna och växlar från en medlemsstat till en annan var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli varje år. Med ordförandeskapet följer ett stort ansvar: under sin ordförandeperiod är värdmedlemsstaten ordförande vid möten i Europeiska unionens råd, som är ett av EU:s viktigaste beslutande organ. Dessutom ska ordförandelandet se till att medlemsstaterna arbetar i samklang med varandra, förhandla fram kompromisser om det behövs och ständigt handla i hela EU:s intresse.

Ordförandeskapets arbetsprogram är gemensamt för tre medlemsstater (”ordförandeskapstrion” eller ”trojkan”) under en 18-månadersperiod. Ordförandelandet fastställer detaljerade mål för vad det vill uppnå under sin egen ordförandetid och fastställer tillsammans med de andra länderna i ordförandeskapstrion långsiktiga mål som det är orealistiskt att tänka sig att man kan uppnå på endast sex månader.

Gå till webbplatsen för Europeiska unionens råd för mer information om det nuvarande ordförandeskapet.