You are here

Bulgariens EU-ordförandeskap


BG-logo-2017Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd roterar mellan de nationella regeringarna i de 28 medlemsstaterna och växlar från en medlemsstat till en annan var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli varje år. Med ordförandeskapet följer ett stort ansvar: Under sin ordförandeperiod är värdmedlemsstaten ordförande vid möten i Europeiska unionens råd, som är ett av EU:s viktigaste beslutsfattande organ. Dessutom ska ordförandelandet se till att medlemsstaterna arbetar i samklang med varandra, förhandla fram kompromisser om det behövs och ständigt handla i hela EU:s intresse.

Ordförandeskapets arbetsprogram är gemensamt för tre medlemsstater (”ordförandeskapstrion” eller ”trojkan”) under en 18-månadersperiod. Ordförandelandet fastställer detaljerade mål för vad det vill uppnå under sin egen ordförandetid och fastställer tillsammans med de andra länderna i ordförandeskapstrion långsiktiga mål som det är orealistiskt att tänka sig att man kan uppnå på endast sex månader.

Bulgarien tog över ordförandeskapet den 1 januari 2018. Den nuvarande ordförandeskapstrion (Estland, Bulgarien och Österrike) kommer att fortsätta genomföra sitt gemensamma 18-månadersprogram.

Det bulgariska ordförandeskapet fokuserar på följande:

  • Konsensus, genom att stärka EU-medborgarnas säkerhet och hantera migrationen ändamålsenligt.
  • Konkurrenskraft, genom fokus på att stärka den inre marknaden.
  • Sammanhållning, genom att investera i ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen för att säkerställa enhet och solidaritet.

Besök det bulgariska ordförandeskapets webbplats

Se videon ”Vad är ordförandeskapet i rådet och hur fungerar det?”