Kroatiens EU-ordförandeskap

Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd roterar mellan de nationella regeringarna i de 28 medlemsstaterna och växlar från en medlemsstat till en annan var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli varje år. Med ordförandeskapet följer ett stort ansvar: Under sin ordförandeperiod är värdmedlemsstaten ordförande vid möten i Europeiska unionens råd, som är ett av EU:s viktigaste beslutsfattande organ. Dessutom ska ordförandelandet se till att medlemsstaterna arbetar i samklang med varandra, förhandla fram kompromisser om det behövs och ständigt handla i hela EU:s intresse.

Ordförandeskapets arbetsprogram är gemensamt för tre medlemsstater (”ordförandeskapstrion” eller ”trojkan”) under en 18-månadersperiod. Ordförandelandet fastställer detaljerade mål för vad det vill uppnå under sin egen ordförandetid och fastställer tillsammans med de andra länderna i ordförandeskapstrion långsiktiga mål som det är orealistiskt att tänka sig att man kan uppnå på endast sex månader.

Den 1 januari 2020 tar Kroatien över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Landet kommer att bygga vidare på Rumäniens och Finlands tidigare arbete och verka för att uppnå de mål som trion fastställt i sitt gemensamma program.

Med mottot ”Ett starkt Europa i en värld av utmaningar” som ledstjärna kommer Kroatien under sina sex månader som rådets ordförande att prioritera ett Europa som utvecklas, ett Europa som länkas samman, ett Europa som skyddar och ett Europa som påverkar.

Kroatiens ordförandeskap bygger på Europeiska rådets nya strategiska agenda för 2019–2024 och de politiska riktlinjerna för den nya Europeiska kommissionen.

Ordförandeskapet kommer att inriktas på att stärka agendan för digitalisering och öka konkurrenskraften hos den europeiska industrin och små och medelstora företag. Man kommer också att verka för jämställdhet mellan könen, sträva efter att stärka kvinnors ställning i samhället och på arbetsmarknaden samt främja bättre möjligheter för unga.

Under sitt ordförandeskap är Kroatien också fast beslutet att stärka den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelarens mål är att se till att alla EU-medborgare har tillgång till ett brett spektrum av rättigheter, däribland hälso- och sjukvård, rättvisa arbetsvillkor och rättvisa löner, livslångt lärande samt en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

Besök webbplatsen för Kroatiens ordförandeskap

Se videon ”Vad innebär rådets ordförandeskap och hur arbetar ordförandeskapet?”