Finlands EU-ordförandeskap


Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd roterar mellan de nationella regeringarna i de 28 medlemsstaterna och växlar från en medlemsstat till en annan var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli varje år. Med ordförandeskapet följer ett stort ansvar: Under sin ordförandeperiod är värdmedlemsstaten ordförande vid möten i Europeiska unionens råd, som är ett av EU:s viktigaste beslutsfattande organ. Dessutom ska ordförandelandet se till att medlemsstaterna arbetar i samklang med varandra, förhandla fram kompromisser om det behövs och ständigt handla i hela EU:s intresse.

Ordförandeskapets arbetsprogram är gemensamt för tre medlemsstater (”ordförandeskapstrion” eller ”trojkan”) under en 18-månadersperiod. Ordförandelandet fastställer detaljerade mål för vad det vill uppnå under sin egen ordförandetid och fastställer tillsammans med de andra länderna i ordförandeskapstrion långsiktiga mål som det är orealistiskt att tänka sig att man kan uppnå på endast sex månader.

Den 1 juli 2019 tar Finland över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Det är det andra ordförandelandet i den nuvarande trion och ska tillsammans med Rumänien och Kroatien verka för att uppnå de mål som fastställts i det gemensamma programmet.

Ett konkurrenskraftigt och socialt inkluderande EU är en av prioriteringarna för ordförandeskapet. Europa måste ta itu med utmaningarna som den åldrande befolkningen och den globala konkurrensen innebär, med hållbara åtgärder för att stärka produktiviteten och konkurrenskraften. Samtidigt måste en sammanhängande strategi antas för att vidareutveckla den europeiska pelaren för sociala rättigheter i syfte att uppnå resultat som är synliga för medborgarna.

Vidare behöver EU en framtidsinriktad och övergripande strategi för kontinuerligt lärande, som beaktar förändringarna i arbetslivet och digitaliseringen. En annan viktig åtgärd för att maximera tillgången till kvalificerade arbetstagare är att öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. EU och medlemsstaterna bör fortsätta med åtgärder för att främja jämställdhet i arbetslivet, förenande av arbete och familjeansvar samt lika lön. Det finns också ett behov av att främja längre yrkesliv i Europa genom att förbättra arbetsmiljön, folkhälsopolitiken och systemen för deltidsarbete.

Finlands ordförandeskap har uttalat sitt stöd för färdplanen om cancerframkallande ämnen, som samfinansieras av EU-Osha. Färdplanen ska öka medvetenheten om riskerna med exponering av cancerframkallande ämnen på arbetsplatserna och uppmuntra utbyte av god praxis. Ordförandeskapet är värd för konferensen ”Arbeta tillsammans mot arbetsrelaterad cancer” den 27–28 november.

Besök webbplatsen för Finlands ordförandeskap

Se videon ”Vad är ordförandeskapet i rådet och hur fungerar det?”