You are here

Estlands EU-ordförandeskap


EE-logo-2017Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd roterar mellan de nationella regeringarna i de 28 medlemsstaterna och växlar från en medlemsstat till en annan var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli varje år. Med ordförandeskapet följer ett stort ansvar: Under sin ordförandeperiod är värdmedlemsstaten ordförande vid möten i Europeiska unionens råd, som är ett av EU:s viktigaste beslutsfattande organ. Dessutom ska ordförandelandet se till att medlemsstaterna arbetar i samklang med varandra, förhandla fram kompromisser om det behövs och ständigt handla i hela EU:s intresse.

Ordförandeskapets arbetsprogram är gemensamt för tre medlemsstater (”ordförandeskapstrion” eller ”trojkan”) under en 18-månadersperiod. Ordförandelandet fastställer detaljerade mål för vad det vill uppnå under sin egen ordförandetid och fastställer tillsammans med de andra länderna i ordförandeskapstrion långsiktiga mål som det är orealistiskt att tänka sig att man kan uppnå på endast sex månader.

En ny ordförandeskapstrio tar över ordförandeskapet den 1 juli 2017. Först ut som ordförandeland i den nya trion blir Estland, som kommer att ha uppdraget mellan den 1 juli och den 31 december 2017. Därefter tar Bulgarien över, för att senare lämna över ordförandeskapet till Österrike. Dessa länder kommer att samarbeta för att genomföra sitt 18-månaders arbetsprogram.

Bland det estniska ordförandeskapets prioriteringar ingår att

  • stärka Europas öppna och innovativa ekonomi genom att utveckla en affärsmiljö som främjar en kunskapsbaserad tillväxt och konkurrenskraft,
  • värna om säkerheten i Europa,
  • bidra till digitaliseringen inom Europa och främja det fria flödet av information,
  • säkerställa att Europa är inkluderande och hållbart,
  • ta itu med utmaningarna som de kontinuerliga förändringarna inom arbetslivet innebär, med fokus på arbetstagarnas rättigheter, kompetensutveckling och tillgång till sysselsättning för alla.

Besök det estniska ordförandeskapets webbplats

Se videon ”Vad är ordförandeskapet i rådet och hur fungerar det?”