You are here

Österrikes EU-ordförandeskap


BG-logo-2017Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd roterar mellan de nationella regeringarna i de 28 medlemsstaterna och växlar från en medlemsstat till en annan var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli varje år. Med ordförandeskapet följer ett stort ansvar: Under sin ordförandeperiod är värdmedlemsstaten ordförande vid möten i Europeiska unionens råd, som är ett av EU:s viktigaste beslutsfattande organ. Dessutom ska ordförandelandet se till att medlemsstaterna arbetar i samklang med varandra, förhandla fram kompromisser om det behövs och ständigt handla i hela EU:s intresse.

Ordförandeskapets arbetsprogram är gemensamt för tre medlemsstater (”ordförandeskapstrion” eller ”trojkan”) under en 18-månadersperiod. Ordförandelandet fastställer detaljerade mål för vad det vill uppnå under sin egen ordförandetid och fastställer tillsammans med de andra länderna i ordförandeskapstrion långsiktiga mål som det är orealistiskt att tänka sig att man kan uppnå på endast sex månader.

Österrike är ordförande från den 1 juli 2018. Den nuvarande ordförandeskapstrion (Estland, Bulgarien och Österrike) kommer att fortsätta genomföra sitt 18-månadersprogram.

Österrikes ”gröna ordförandeskap” kommer att främja hållbarhet och vara inriktat på de bredare frågorna om

  • säkerhet och migration,
  • att säkerställa välstånd och konkurrenskraft genom digitalisering,
  • stabilitet i grannländerna.

Vad gäller arbetsmiljöfrågor har det österrikiska ordförandeskapet som mål att slutföra förhandlingarna om ändringen av direktivet om cancerframkallande ämnen eftersom cancer fortfarande är den viktigaste faktorn bakom arbetsrelaterade dödsfall i EU.

EU-Osha deltar i konferensen Reducing the burden of occupational cancer in the EU – a shared problem with common solutions som hålls den 24–25 september. Syftet är att höja medvetenheten om riskerna med exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och att utbyta god praxis inom ramen för EU-Oshas kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt och färdplanen om cancerframkallande ämnen.

Besök det österrikiska ordförandeskapets webbplats

Se videon ”Vad är ordförandeskapet i rådet och hur fungerar det?”