You are here

Finlands EU-ordförandeskap


The Presidency of the Council of the EU is shared among the national governments of the Member States, transferring from one Member State to another every six months, on 1 January and 1 July each year. The office of the Presidency comes with significant responsibility: the host Member State chairs meetings of the Council of the EU, one of the EU’s major decision-making bodies, during its term. In addition, the Presidency is responsible for ensuring that Member States work in harmony, negotiating compromises when necessary, and at all times acting in the interest of the EU as a whole.

The Presidency’s programme of work is shared by three Member States (the ‘Presidency trio’) over an 18-month period. The Presidency sets out detailed goals that it wants to achieve during its period of office and, with the other Presidency trio members, longer-term objectives that could not realistically be achieved in only six months.

Den 1 juli 2019 tar Finland över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Det är det andra ordförandelandet i den nuvarande trion och ska tillsammans med Rumänien och Kroatien verka för att uppnå de mål som fastställts i det gemensamma programmet.

Ett konkurrenskraftigt och socialt inkluderande EU är en av prioriteringarna för ordförandeskapet. Europa måste ta itu med utmaningarna som den åldrande befolkningen och den globala konkurrensen innebär, med hållbara åtgärder för att stärka produktiviteten och konkurrenskraften. Samtidigt måste en sammanhängande strategi antas för att vidareutveckla den europeiska pelaren för sociala rättigheter i syfte att uppnå resultat som är synliga för medborgarna.

Vidare behöver EU en framtidsinriktad och övergripande strategi för kontinuerligt lärande, som beaktar förändringarna i arbetslivet och digitaliseringen. En annan viktig åtgärd för att maximera tillgången till kvalificerade arbetstagare är att öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. EU och medlemsstaterna bör fortsätta med åtgärder för att främja jämställdhet i arbetslivet, förenande av arbete och familjeansvar samt lika lön. Det finns också ett behov av att främja längre yrkesliv i Europa genom att förbättra arbetsmiljön, folkhälsopolitiken och systemen för deltidsarbete.

Finlands ordförandeskap har uttalat sitt stöd för färdplanen om cancerframkallande ämnen, som samfinansieras av EU-Osha. Färdplanen ska öka medvetenheten om riskerna med exponering av cancerframkallande ämnen på arbetsplatserna och uppmuntra utbyte av god praxis. Ordförandeskapet är värd för konferensen ”Arbeta tillsammans mot arbetsrelaterad cancer” den 27–28 november.

Besök webbplatsen för Finlands ordförandeskap

Watch the video ‘What is the Council presidency and how does it work?’