Årsrapporter

Årlig verksamhetsrapport

Varje budgetår utarbetar EU-Oshas direktör en rapport om den verksamhet som byrån bedrivit under föregående år. Rapporten är uppställd på samma sätt som det årliga arbetsprogrammet i programdokumentet och redovisar genomförandet av de huvudmål och verksamheter som fastställdes där. Här undersöks också de resurser som har använts för att uppnå byråns mål. 

Den årliga verksamhetsrapporten utgör också direktörens förvaltningsberättelse och behandlar bland annat hur internkontrollstandarderna har genomförts.

EU-Oshas styrelse analyserar och bedömer verksamhetsrapporten. Detta är ett viktigt steg i processen för att utvärdera hur byrån har genomfört sin budget för året (förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet).

Varje verksamhetsrapport ska innehålla en försäkran där direktören konstaterar att

  • rapporten ger en sann och rättvisande bild
  • de befintliga systemen ger de garantier som krävs i fråga om de ekonomiska transaktionernas laglighet och korrekthet
  • ingen väsentlig information har utelämnats från rapporten

Årsrapport

Enligt EU-Oshas inrättandeförordning ska styrelsen anta den årliga allmänna rapporten om EU-Oshas verksamhet och senast den 15 juni vidarebefordra den till Europaparlamentet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, revisionsrätten, medlemsstaterna och Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor.

Detta utgör ett separat komplement till styrelsens bedömning av byråns årliga verksamhetsrapport, som krävs enligt byråns budgetförordning och behandlas som en separat punkt på dagordningen.

Tillgång till samtliga årsrapporter.