Konsoliderad årlig verksamhetsrapport

EU-Osha säkerställer sin öppenhet och ansvarighet genom att bland annat offentliggöra konsoliderade årliga rapporter om byråns verksamhet och resultat.

Varje budgetår utarbetar EU-Oshas verkställande direktör en rapport om byråns arbete och verksamhet. Rapporten är uppställd på samma sätt som det årliga arbetsprogrammet i det gemensamma programdokumentet och redovisar genomförandet av de huvudmål och verksamheter som fastställdes där. Här undersöks också de resurser som har använts för att uppnå byråns mål. 

Den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten utgör också den verkställande direktörens förvaltningsberättelse och behandlar till exempel genomförandet av ramen för internkontroll, som bland annat omfattar resultaten av interna och externa förvaltningsrevisioner, externa utvärderingssystem och resultatindikatorer samt finansiell information och personalinformation.

EU-Oshas styrelse analyserar och bedömer verksamhetsrapporten. Detta är ett viktigt steg i processen för att utvärdera hur byrån har genomfört sin budget för året (förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet, som Europaparlamentet och rådet är delaktiga i).

De konsoliderade årliga verksamhetsrapporterna för tidigare år finns på vår sida med publikationer.