2016 – Europeiska året för bekämpning av våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett mycket stort problem i EU: en av tre kvinnor har utsatts för sexuellt och/eller fysiskt våld. Könsrelaterat våld innebär att kvinnors grundläggande rättigheter inte respekteras när det gäller värdighet, jämställdhet och tillgång till rättvisa. Det är en av de vanligaste kränkningarna av mänskliga rättigheter, som varken låter sig inramas av geografiska, ekonomiska, kulturella eller sociala gränser. Europeiska året för bekämpning av våld mot kvinnor 2016 syftar därför till att angripa detta omfattande hinder mot jämställdheten i EU.

Våld mot kvinnor innefattar alla könsrelaterade våldshandlingar som leder till (eller kan orsaka) fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller lidande för kvinnor. Detta inbegriper hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande både i det offentliga livet och i privatlivet. Vissa våldsbrott drabbar dessutom kvinnor oproportionerligt, exempelvis sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, våldtäkt, förföljelse och våld i hemmet.

Syftet med de europeiska åren är att uppmuntra till öppen dialog och debatt, både inom och mellan EU:s länder. Europeiska året för bekämpning av våld mot kvinnor 2016 ska förstärka och öka EU:s medvetandehöjande åtgärder om könsrelaterat våld och uppmuntra till en mer öppen rapportering. Det kommer också att fokusera på att utveckla praktiska åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor och titta på hur man kan fastställa nya långsiktiga politiska målsättningar.

Läs mer om Europeiska året för bekämpning av våld mot kvinnor 2016.

OSHwikis artikel om sexuella trakasserier och diskriminering: vad händer på arbetsplatsen

Infografik om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Kvinnor och arbetsmiljö

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)