Europeiska riskcentrumet

EU-Oshas europeiska riskcentrum (ERO) ska identifiera nya och ökade arbetsmiljörisker för att göra de förebyggande åtgärderna mer aktuella och effektiva.

För att uppnå detta utarbetar ERO en översikt över arbetsmiljöarbetet i Europa, beskriver trender och underliggande faktorer samt förutser förändringar i arbetslivet och hur de sannolikt kommer att påverka arbetsmiljön.

Mål

Precis som vårt samhälle utvecklas och påverkas av ny teknik och föränderliga ekonomiska och sociala förhållanden genomgår våra arbetsplatser, arbetsmetoder och processer också ständig förändring. Dessa nya förhållanden medför nya risker och utmaningar för arbetstagare och arbetsgivare, vilket i sin tur kräver politiska, administrativa och tekniska strategier som garanterar en god arbetsmiljö.

Effektiva förebyggande insatser kan utgöra ett viktigt bidrag till det övergripande målet för Europa 2020, nämligen att uppnå smart och hållbar ekonomisk tillväxt för alla samt öka sysselsättningsgraden från 69 till 75 procent. Dålig arbetsmiljö leder till att många lämnar arbetsmarknaden, så om vi ska kunna förebygga risker, åstadkomma ett hållbart arbetsliv och uppnå en högre sysselsättningsgrad måste vi också bli bättre på att föregripa risker.

I EU:s senare arbetsmiljöstrategier har det konstaterats att vi måste förbereda oss på dessa nya förhållanden och följande budskap har betonats:

Föregripande av nya och framväxande risker till följd av såväl den tekniska som den sociala utvecklingen, är nödvändigt för att riskerna skall kunna bemästras.
Detta kräver först och främst en ständig uppmärksamhet på risker, på grundval av en systematisk insamling av vetenskapliga rön och yttranden.” (Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2002–2006.)

Genom denna strategi uppmanades EU-Osha att inrätta ett europeiskt riskcentrum för att utföra dessa uppgifter. I den efterföljande gemenskapsstrategin 2007–2012 framhölls betydelsen av att föregripa risker och byråns riskcentrum uppmanades att ta en rad initiativ.

Den senaste europeiska strategin, EU:s arbetsmiljöram 2014–2020, fortsätter på samma tema genom att uppmana till stöd för Europeiska riskcentrumets resultat.

Hur Europeiska riskcentrumet arbetar

ERO bidrar genom att samla in och analysera information, sätta den i sitt sammanhang (särskilt i förhållande till EU:s sociala agenda och gemenskapsstrategin), leta efter trender för att kunna ”föregripa förändring” och på ett effektivt sätt informera om nyckelfrågor för vår målgrupp: beslutsfattare och forskare. Dessutom vill vi stimulera till diskussion och eftertanke hos EU-Oshas intressenter och skapa en plattform för diskussion mellan experter och beslutsfattare på olika nivåer.

Den information som behövs för att identifiera nya och framväxande risker kan komma från en rad olika källor, som data från officiella register, forskningslitteratur, prognoser från experter eller undersökningsdata. För att täcka alla dessa potentiella informationskällor organiserar vi vår verksamhet kring tre grundområden: