Enterprise Europe Network

Nätverket Enterprise Europe Network

Enterprise Europe NetworkNätverket Enterprise Europe Network (EEN) är ett flaggskeppsinitiativ vars syfte är att erbjuda små och medelstora företag inom EU innovations- och företagsstöd. Nätverket, som ingår i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, fungerar som gemensam kontaktpunkt för information om EU-politik och EU-lagstiftning, finansieringsmöjligheter, hjälp med att hitta affärspartner och hjälp med att utveckla forsknings- och innovationskapacitet. Det består av omkring 600 partnerorganisationer i 53 länder som erbjuder ett brett urval tjänster för små och medelstora företag.

Syftet med projektet Communication Partnership Project (CPP) är att öka medvetenheten om vikten av arbetsmiljöfrågor hos små och medelstora företag och ge dem enkel tillgång till praktisk information och användbara kontakter på nationell och regional nivå, exempelvis nationella partnerskapsmöten, paketlösningar för att öka medvetenheten och andra aktiviteter såsom EEN:s arbetsmiljöpris.

Medlemmarna i EEN är mycket viktiga samarbetspartner för EU-Osha när det gäller att uppnå byråns mål, liksom generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW, Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) och EU-Oshas nationella kontaktpunkter.

Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW) har till uppgift att främja en tillväxtvänlig ram för europeiska företag. Generaldirektoratet har en avgörande roll i strategin Europa 2020 för smart och hållbar tillväxt för alla, och är dessutom den kommissionsavdelning som ansvarar för fullbordandet av den inre marknaden för varor och tjänster, främjandet av entreprenörskap och tillväxt och för att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering.

Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Europeiska kommissionen inrättade Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) för hanteringen av viktiga delar av flera EU-program, däribland programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – Cosme), EU:s finansieringsinstrument för miljön (Life), Horisont 2020 och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Syftet är att bidra till att skapa en mer konkurrenskraftig och resurseffektiv europeisk ekonomi som bygger på kunskap och innovation.

Nätverket Enterprise Europe Networks ambassadörer för arbetsmiljöfrågor och deras roll

Nätverket Enterprise Europe Networks arbetsmiljöprisSedan 2009 har EEN samarbetat med EU-Osha för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor hos små och medelstora företag samt mikroföretag. EEN utser ambassadörer för arbetsmiljöfrågor på landnivå för att utföra denna uppgift. I ambassadörernas uppgifter ingår att samordna aktiviteter, främja arbetsmiljöfrågor på små och medelstora företag på nationell nivå och rapportera tillbaka till EU-Osha en gång om året avseende de aktiviteter de genomför på arbetsmiljöområdet.

Se fullständig lista över EEN:s ambassadörer för arbetsmiljöfrågor

Den viktigaste uppgiften för arbetsgruppen kommunikationspartnerskap (Communication Partnership Working Group – CPWG), som ingår i projektet kommunikationspartnerskap (CPP) och består av tre nationella kontaktpunkter, tre EEN-ambassadörer för arbetsmiljöfrågor och företrädare för EU-Osha, GD GROW och Easme, är att tillhandahålla strategisk rådgivning och expertrådgivning om genomförande och övervakning av EU-Oshas strategi för kommunikationspartnerskap.

Enterprise Europe Networks arbetsmiljöpris

Syftet med EEN:s arbetsmiljöpris är att inom ramen för byråns kampanj Ett hälsosamt arbetsliv öka medvetenheten om och främja arbetsmiljöfrågor på små och medelstora företag. EEN:s medlemmar i de 27 medlemsstaterna samt Island, Liechtenstein och Norge uppmanas att presentera projekt vars syfte är att främja en bättre arbetsmiljö på små och medelstora företag. Projekten ska passa in i någon av följande kategorier: aktiviteter och evenemang för att främja arbetsmiljöfrågor, nätverksskapande samt kommunikation och publikationer i tryckt form och internetformat.

EEN:s arbetsmiljöpris delas ut vartannat år.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19