Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 29/11/2018 - 01:45

Arbete i den digitala framtiden – en ny undersökning om framtida arbetsmiljörisker

I en ny rapport publicerar EU-Osha resultatet av ett omfattande tvåårigt projekt som tittar på effekterna av den digitaliserade arbetsmiljön i EU. Det slutliga resultatet av det här prognosprojektet lyfter fram utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik, den potentiella effekten av tekniken på arbetets karaktär och organisering samt utmaningar och möjligheter för arbetsmiljön.

Ökad övervakning av arbetstagare, tillgänglighet varje dag dygnet runt, många byten av jobb och att algoritmer styr arbetet kan göra arbetstagarna mer stressade. Andra sannolika effekter av den ökande digitaliseringen på arbetsplatsen är ökade ergonomiska risker orsakade av gränssnitten mellan människa och maskin samt att allt fler arbetar online eller utför mobilt arbete.

Digitalisering och ny teknik påverkar karaktären på jobb och arbetsuppgifter samt de branscher och industrier som människor kommer att arbeta i. Det påverkar även synen på arbetet. Utvecklingen tyder på att informations- och kommunikationstekniken år 2025 kommer att ha förändrat den utrustning, de verktyg och de system som används för att organisera, leda och tillhandahålla produkter, tjänster och kunskap. I rapporten Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health associated with digitalisation by 2025 (Prognos över nya risker för arbetsmiljön kopplade till digitaliseringen fram till 2025) granskas tänkbara effekter av digitaliseringen: samarbetsrobotar, artificiell intelligens, sakernas internet, självkörande fordon, bionik, virtuell och förstärkt verklighet, kroppsburen teknik, stordata, 3D- och 4D-skrivare samt onlineplattformar.

Fyra olika scenarier för arbetslivet 2025 har tagits fram med hänsyn tagen till samhällsrelaterade, tekniska, ekonomiska, miljörelaterade och politiska aspekter. I scenarierna beaktas även eventuella skillnader mellan staters och människors inställning till digital utveckling. Man har även tittat på storleken på den ekonomiska tillväxten och användningen av ny teknik under de kommande åren. En rad tänkbara konsekvenser som den digitala teknikens utveckling kan få för arbetsmiljön har undersökts och kommer att utgöra underlag för debatten om hur god planering och politik kan forma den framtida arbetsmiljön i en digital värld. De olika scenarierna (utveckling, omvandling, utnyttjande och fragmentering) bygger på expertinformation som har samlats in genom litteraturgenomgång, telefonintervjuer, webbundersökningar och workshoppar.

I scenariot ”utveckling” antas exempelvis att den ekonomiska tillväxttakten och användningen av ny teknik blir långsam och att staterna kommer att lägga mycket fokus på arbetstagarrättigheter, social välfärd, hälsa och utbildning. I det här scenariot kan arbetsmiljörisker, och förebyggandet av dessa risker, vara mer välkända än i andra, eftersom ny teknik inte antas så snabbt. Viss teknik kanske dock inte underhålls så väl på grund av företagens begränsade ekonomiska resurser.

För varje enskilt scenario granskas arbetsmiljörelaterade utmaningar och möjligheter samtidigt som problem som är gemensamma för alla fyra scenarier identifieras. Vissa positiva resultat förväntas, exempelvis att människor sannolikt i mindre utsträckning kommer att arbeta i traditionellt farliga miljöer tack vare robotteknik och automatisering.

Psykologiska och organisatoriska faktorer får dock troligen större betydelse i och med att det digitaliserade arbetet driver på förändringar såsom ökad övervakning av arbetstagarna, krav på tillgänglighet varje dag dygnet runt, mer frekventa byten av jobb samt styrning av arbetet och arbetstagarna genom algoritmer. Alla dessa faktorer är sådana som kan göra arbetstagarna mer stressade. Andra sannolika effekter av den ökande digitaliseringen på arbetsplatsen är ökade ergonomiska risker orsakade av gränssnitten mellan människa och maskin samt att allt fler arbetar online eller utför mobilt arbete, och ökade it-säkerhetsrisker.

Den digitala tekniken underlättar också nya anställningsformer. Allt fler arbetstagare kommer att behandlas (riktigt eller felaktigt) som egenföretagare och kan då falla utanför arbetsmiljölagstiftningen, vilket utmanar gällande mekanismer för att hantera och reglera arbetsmiljöfrågor.

För att möta de väntade utmaningarna föreslås ett antal tänkbara arbetsmiljöstrategier, exempelvis avancerade riskbedömningar av arbetsplatser med hjälp av tidigare outnyttjade möjligheter som den digitala tekniken medför (kroppsburen teknik och stordata), men också genom att ta hänsyn till de nya utmaningar som de medför. Vidare föreslås en proaktiv och arbetstagarfokuserad metod för att planera och genomföra digitaliseringsstrategier och ett ramverk som förtydligar arbetsmiljörelaterade skyldigheter och ansvarsområden med avseende på nya system och arbetssätt.

Undersökningen ska ge EU:s beslutsfattare, regeringar, fackföreningar och arbetsgivare fakta om hur digitaliseringen kan påverka arbetstagarnas arbetsmiljö i EU på lång sikt och stödja utformningen av forskning, politik och strategier avseende arbetsmiljö. Den förespråkar en förebyggande helhetssyn på arbetsmiljöfrågor för att minimera de negativa effekterna av nya utmaningar för arbetstagare, företag, ekonomin och samhället.

Länkar:

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

2.

Att skapa en ansluten europeisk digital inre marknad som undanröjer regleringsmässiga hinder mellan länder, förbättrar den digitala infrastrukturen och stärker den digitala kompetensen är en viktig prioritering för Europeiska kommissionen. Det här prognosprojektet från EU-Osha är ett steg i denna riktning och ett svar på uppmaningen att ”föregripa de möjliga negativa effekter som ny teknik och förändringar i arbetsorganisationen kan ha för arbetstagarnas hälsa och säkerhet”. Projektet ligger även i linje med EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 och principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som utgör den bredare politiska ramen för åtgärder på området för socialt skydd och grundläggande rättigheter och som inbegriper rätten till rättvisa arbetsvillkor.