Säkra och hälsosamma arbetsplatser i Europa: EU-Osha avslöjar de senaste trenderna vid EU:s arbetsmiljötoppmöte 2023

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Säkra och hälsosamma arbetsplatser i Europa: EU-Osha avslöjar de senaste trenderna vid EU:s arbetsmiljötoppmöte 2023

I dag lanserar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) sin flaggskeppsrapport ”Arbetsmiljön i Europa: läge och trender 2023” vid 2023 års arbetsmiljötoppmöte i Stockholm. Den ger en omfattande genomgång av arbetsmiljösituationen och den relaterade utvecklingen inom EU under de senaste åren, liksom insikter om nya trender.

EU-Oshas rapport ”Arbetsmiljön i Europa: läge och trender 2023” innehåller en grundläggande analys av förbättringar på arbetsplatser runt om i EU, men också av de områden där vi fortfarande har mycket att göra. – Nicolas Schmit

Mellan 1998 och 2019 minskade till exempel arbetsolyckor utan dödlig utgång med 58 procent i EU, medan dödsolyckorna gick ned med 57 procent. Förbättrade förebyggande åtgärder, tillsammans med ekonomisk utveckling och arbetskraftsförändringar, bidrog till dessa minskningar. Denna minskning ägde dock till största delen rum före 2010 och siffrorna har stagnerat under de senaste åren”, rapporterar EU-Oshas tillförordnade verkställande direktör William Cockburn. Rapporten ger också en översikt över potentiella förbättringar, stagnerande och tvetydig utveckling, liksom områden som ger anledning till oro, såsom atypiska arbetsformer, ofullständig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen eller fysisk inaktivitet, samt framtida utmaningar.

Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, välkomnade rapporten: ”Arbetsmiljön är en viktig del av varje organisations verksamhet. Förändringar på arbetsplatsen till följd av covid-krisen, de gröna, digitala och demografiska omställningarna, liksom vetenskapliga och tekniska framsteg, gjorde att kommissionen i juni 2021 antog EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. EU-Oshas rapport ’Arbetsmiljön i Europa: läge och trender 2023’ innehåller en grundläggande analys av förbättringar på arbetsplatser runt om i EU, men också av de områden där vi fortfarande har mycket att göra.

EU-Osha hoppas att denna publikation kommer att ha en betydande inverkan på framtida politik och tillvägagångssätt för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet i Europa. Rapportens data kan enkelt granskas och analyseras land för land med hjälp av datavisualiseringsverktyget för arbetsmiljöbarometern.

Arbetsmiljötoppmötet äger rum den 15–16 maj 2023 i Stockholm, Sverige. Mötet organiseras gemensamt av Europeiska kommissionen och det svenska EU-ordförandeskapet, och sammanför EU:s institutioner, medlemsstater, arbetsmarknadsparter och andra intressenter. EU-Osha deltar aktivt i diskussioner om de första lärdomar som dragits från EU:s strategiska ram, inklusive de framsteg som gjorts i fråga om nollvisionsstrategin för arbetsrelaterade dödsfall. Andra ämnen är psykisk hälsa i arbetslivet, arbetsmarknadsparternas roll, effekterna av värmeböljor och klimatförändringar på arbetsmiljöområdet samt utvärderingen av nationella arbetsmiljöstrategier.

I samband med ”Klimatförändringarnas och värmeböljornas inverkan på arbetsmiljön” presenterar EU-Osha en vägledning om arbetsmiljö och värmebelastning som ger praktisk vägledning om hur man hanterar riskerna med arbete i värme och information om vad man ska göra om en arbetstagare drabbas av en sjukdom eller ett hälsoproblem som kan kopplas till värme. 

 

Länkar:

 

Utvecklingen av det totala antalet arbetsolyckor utan dödlig utgång och incidenstal (olyckor per 100 000 arbetstagare), 1998 och 2019 – Eurostat

Data för 1998: Statistics in focus, Theme 3-16/2001: Eurostat: Arbetsolyckor i EU 1998–1999. Data för 2019: Eurostat: Arbetsolyckor, efter kön och allvarlighetsgrad (Nace rev. 2 aktivitet total); arbetsolyckor utan dödlig utgång, efter Nace rev. 2 aktivitet och kön

Notes to editor:

Om EU-Osha

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

https://osha.europa.eu/sv