Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 21/10/2019 - 01:30

Gör som EU-Osha och uppmärksamma Europeiska arbetsmiljöveckan 2019

Den 21–25 oktober når Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess nätverk av partner en viktig milstolpe i kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv. Europeiska arbetsmiljöveckan syftar till att öka medvetenheten om arbetsmiljö och främja aktivt riskförebyggande som bygger på delaktighet. Årets arbetsmiljövecka stödjer den aktuella kampanjen – Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt.

Enligt en Eurobarometer-undersökning som omfattade nära 28 000 personer i 28 länder oroar sig 65 procent för att exponeras för farliga kemikalier. Här kan EU-Oshas e-verktyg för farliga ämnen vara till hjälp. E-verktyget för farliga ämnen är gratis att använda och ger arbetsgivare de råd och det stöd de behöver för att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen på ett effektivt sätt.

Miljontals arbetstagare i Europa kommer ofta i kontakt med farliga ämnen på arbetsplatsen och användningen av sådana ämnen ökar. Denna exponering kan få negativa effekter på arbetstagarnas hälsa och långsiktiga arbetsförmåga, vilket gör det mycket viktigt med förebyggande åtgärder. Hundratals evenemang och aktiviteter anordnas inom ramen för Europeiska arbetsmiljöveckan för att öka medvetenheten om denna fråga och uppmuntra utbytet av bästa praxis för att effektivt förebygga risker.

EU-Oshas verkställande direktör Christa Sedlatschek anser att det är avgörande att alla europeiska företag har tillgång till de kunskaper och resurser som de behöver för att förbättra sin riskhantering. Hon framhäver den centrala roll som kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv har spelat för att säkerställa detta: ”Enligt en Eurobarometer-undersökning som omfattade nära 28 000 personer i 28 länder oroar sig 65 procent för att exponeras för farliga kemikalier. Här kan EU-Oshas e-verktyg för farliga ämnen vara till hjälp. Det är gratis att använda och ger arbetsgivare de råd och det stöd de behöver för att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen på ett effektivt sätt.”

Det interaktiva e-verktyget, som har tagits fram särskilt för mikro- och småföretag, hjälper företagen att göra riskbedömningar av sin användning av farliga ämnen och ger dem specialanpassade råd om god praxis och hur man vidtar effektiva åtgärder på arbetsplatsen. Sedan verktyget lanserades i maj 2018 har det imponerande antalet 26 000 besök registrerats och verktyget har anpassats till Island, Norge och Portugal. 

EU-Osha har ett nära samarbete med sitt omfattande nätverk av partner för att göra pr för Europeiska arbetsmiljöveckan och se till att den blir framgångsrik. Byrån tackar sina nationella kontaktpunkter, officiella kampanjpartner och mediepartner i synnerhet för deras stöd, som är avgörande för Europeiska arbetsmiljöveckans framgång.

De nationella kontaktpunkterna har anordnat många olika evenemang under veckan. För att ge en överblick över kampanjens höjdpunkter, utbyta god praxis och reflektera över lärdomar som dragits hålls nationella avslutningsevenemang i Österrike, Litauen, Italien och Slovakien.

 I Spanien fokuserar en konferens i Barcelona på att minimera exponering för cancerframkallande ämnen, medan en workshop i Madrid belyser vikten av en stark kultur av riskförebyggande för att hantera farliga ämnen. Och vid en konferens i Finland diskuteras säker hantering av kemiska agenser på arbetsplatsen och praktiska råd ges till deltagarna.

 

Vidare genomför kampanjpartner, mediepartner och andra engagerade aktörer många mindre evenemang runtm i Europa med samma syfte – att minska riskerna med farliga ämnen på Europas arbetsplatser.

 

Engagera dig!

Alla – från arbetstagare och arbetsgivare till arbetsmiljöexperter och intressenter – kan delta i Europeiska arbetsmiljöveckan. För att främja säkrare och hälsosammare arbetsplatser kan du

 

  • ladda ner och sprida kostnadsfria kampanjresurser,
  • anordna ett evenemang eller en aktivitet inom ditt område,
  • följa oss på sociala medier under #EUhealthyworkplaces och dela inlägg och material i pr-syfte,
  • delta i evenemang och tävlingar.

 

Länkar:

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

2.

Kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt 2018-2019 höjer medvetenheten om farliga ämnen på arbetsplatser och ger information om hur man förebygger riskerna i samband med dem. Kampanjen är särskilt inriktad på arbetstagare med särskilda behov och riktar sig till grupper som är särskilt känsliga för riskerna, t.ex. migrerande arbetstagare och unga. I likhet med tidigare kampanjer inom ”Ett hälsosamt arbetsliv” samordnas den på nationell nivå av EU-Oshas kontaktpunkter och med hjälp av officiella kampanjpartner och mediepartner.

Kampanjen inleddes i april 2018. Några viktiga datum i kampanjkalendern är de europeiska arbetsmiljöveckorna (oktober 2018 och 2019) och ceremonierna för utdelning av filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv”(november 2018 och 2019). Kampanjen avslutas med toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv (november 2019), då alla som har bidragit till kampanjen möts för att tillsammans med EU-Osha utvärdera resultaten och erfarenheterna av kampanjen.