Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 12/11/2019 - 14:00

Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv främjar bästa praktiska lösningar för att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen

I dag välkomnar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) europeiska arbetsmiljöintressenter till Bilbao i Spanien, för att delta i 2019 års toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv. Efter ännu en framgångsrik tvåårig kampanj är detta toppmöte ett utmärkt tillfälle att reflektera över erfarenheter och utbyta bästa praktiska lösningar för att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen.

Under 2018–2019 års kampanj har engagemanget varit starkare än någonsin. Över 350 aktiviteter har organiserats av EU-Oshas kontaktpunkter i över 30 länder med över 17 000 deltagare.

Ledande arbetsmiljöexperter och beslutsfattare från hela Europa gör gemensam sak med EU-institutionerna och EU-Oshas nationella kontaktpunkter, officiella kampanjpartner, mediepartner och arbetsmarknadens parter för att reflektera över resultat och lärdomar från 2018–2019 års kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. I samband med detta utbyter de kunskaper och bästa praktiska lösningar och utforskar framtida strategier för effektiva förebyggande insatser och hållbar hantering av farliga ämnen.

Många europeiska arbetstagare exponeras dagligen för farliga ämnen och användningen av farliga kemikalier ökar. Som framgår av vår senaste Esener-3-undersökning från 2019 uppger också 38 procent av de europeiska företagen att det förekommer potentiellt farliga kemiska eller biologiska ämnen på deras arbetsplatser.[1] EU-Oshas kampanj för 2018–2019 har mycket framgångsrikt ökat medvetenheten om vilka risker detta innebär för arbetstagarna och främjat en förebyggande kultur.

EU-Oshas verkställande direktör Christa Sedlatschek understryker att byrån är fast besluten att skapa en riskförebyggande kultur samt påpekar hur detta har avspeglats i den framgångsrika kampanjen:

”Under 2018–2019 års kampanj har engagemanget varit starkare än någonsin. Över 350 aktiviteter har organiserats av EU-Oshas kontaktpunkter i över 30 länder med över 17 000 deltagare. Toppmötet för Ett hälsosamt arbetsliv utgör slutpunkten för denna framgångsrika kampanj, som kommer att följas upp genom praktiska verktyg och vägledning till våra målgrupper samt genom vårt fortsatta engagemang i färdplanen om cancerframkallande ämnen.”

Parallella workshoppar – som anordnas för att främja diskussion mellan ombuden — med fokus på:

  • Förebyggande åtgärder för att minimera exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen
  • Goda praktiska lösningar och insatser
  • Hållbar hantering och ersättning av farliga ämnen i produktionsprocesser
  • Framtida utmaningar för effektiva förebyggande insatser 

En av höjdpunkterna under toppmötet är prisceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder, som uppmärksammar företags innovativa insatser för att förbättra arbetsmiljön och främja bästa praktiska lösningar. I år tilldelades tio organisationer pris eller hedersomnämnande för sina proaktiva och hållbara strategier som syftar till att skydda arbetstagare mot farliga ämnen.

I sitt inledningsanförande gav Greet Schoeters från Europeiska miljöbyrån sin syn på hur vi kan använda tidigare lärdomar som underlag och förbättringsmöjlighet för framtida praktiska lösningar.

Under evenemangets sista programpunkt behandlades de pågående förberedelserna för 2020–2022 års kampanj – Friska arbetsplatser belastar rätt. Denna kampanj – den första som löper över en treårsperiod – syftar till att öka medvetenheten om belastningsbesvär och uppmuntrar till en strategi för att hantera och förebygga detta vanliga och mycket angelägna problem.

Toppmötet sänds direkt på nätet och alla parallella möten spelas in och läggs ut på EU-Oshas webbplats.

Länkar:

[1] First findings — Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-3), EU-Osha, 2019, offentliggörs senare under 2019

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

2.

Kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt 2018-2019 höjer medvetenheten om farliga ämnen på arbetsplatser och ger information om hur man förebygger riskerna i samband med dem. Kampanjen är särskilt inriktad på arbetstagare med särskilda behov och riktar sig till grupper som är särskilt känsliga för riskerna, t.ex. migrerande arbetstagare och unga. I likhet med tidigare kampanjer inom ”Ett hälsosamt arbetsliv” samordnas den på nationell nivå av EU-Oshas kontaktpunkter och med hjälp av officiella kampanjpartner och mediepartner.

Kampanjen inleddes i april 2018. Några viktiga datum i kampanjkalendern är de europeiska arbetsmiljöveckorna (oktober 2018 och 2019) och ceremonierna för utdelning av filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv”(november 2018 och 2019). Kampanjen avslutas med toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv (november 2019), då alla som har bidragit till kampanjen möts för att tillsammans med EU-Osha utvärdera resultaten och erfarenheterna av kampanjen.