Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 08/05/2020 - 01:45

Belastningsbesvär och psykosociala risker är de största problemen för europeiska arbetsplatser enligt Esener-undersökningen 2019

Dagen före Europadagen offentliggör Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) resultatet från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener) 2019. Resultatet ger en aktuell bild av hur de europeiska arbetsplatserna hanterar arbetsmiljöfrågor i dagsläget. I en policygenomgång presenteras de viktigaste resultaten från undersökningen och de riskfaktorer som upplevs som störst av arbetsplatserna. Där tas också framväxande risker och vissa oroande tendenser upp.

Arbetsmiljöfrågorna fortsätter att vara av yttersta vikt även i dessa svåra tider och ju mer företagen uppmärksammar dem, desto bättre kommer de att kunna återhämta sig från pandemins effekter.

Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter säger följande när han kommenterar undersökningen: – Att skydda och främja arbetsmiljön för arbetstagare, företag och samhället i stort har blivit ännu viktigare under de senaste månaderna. Det råder inget tvivel om att de farhågor som framförs i denna studie har förstärkts av covid-19-krisen. Vi måste fördubbla våra ansträngningar för att ta itu med frågor rörande arbetstagares psykiska hälsa och hantera de utmaningar som digitaliseringen innebär med tanke på den senaste kraftiga ökning av distansarbete. Den kommande arbetsmiljöstrategiramen kommer att ge möjlighet att ta itu med dessa frågor.

EU-Oshas verkställande direktör, Christa Sedlatschek, framhåller attunder den pågående coronaviruskrisen står alla företag, oavsett storlek, inför allvarliga ekonomiska utmaningar. Men arbetsmiljöfrågorna fortsätter att vara av yttersta vikt även i dessa svåra tider och ju mer företagen uppmärksammar dem, desto bättre kommer de att kunna återhämta sig från pandemins effekter. Esener är en värdefull resurs som beslutsfattare och arbetsplatsansvariga kan använda för att utforma effektiva evidensbaserade förebyggande åtgärder.”

Resultaten visar att belastningsbesvär (muskel- och skelettbesvär) samt psykosociala risker är de problem som oftast rapporteras från arbetsplatserna i Europa. De tre risker som rapporteras mest är repetitiva hand- och armrörelser (rapporterades av 65 procent av arbetsplatserna i EU27_2020), långa perioder i sittande ställning (61 procent) – som är en ny punkt i undersökningen – och hantering av krävande kunder, patienter, elever osv. (59 procent).

I undersökningen visas det också hur företagen hanterar dessa risker och vissa oroande tendenser identifieras. Trots den stora mängd arbetsplatser som rapporterar risker i samband med belastningsbesvär har till exempel antalet arbetsplatser som vidtar åtgärder för att förebygga dessa risker minskat något sedan 2014. När det gäller psykosociala risker uppger dessutom endast 29 procent av företagen att de skulle ingripa om de upptäcker att deras anställda arbetar för mycket eller har för långa arbetspass.

En del företag rapporterar att de inte tar hänsyn till några riskfaktorer över huvud taget. Detta är vanligare bland småföretag: ju mindre företaget är, desto mer sannolikt är det att det inte rapporterar några riskfaktorer. Detta gäller särskilt psykosociala riskfaktorer, vilket indikerar en bristande medvetenhet om denna typ av risker. En ovilja att tala öppet om problemen tycks vara det främsta hindret för att ta itu med dessa risker.

Av Esener 2019 framgår det tydligt att det finns ytterligare arbetsmiljöfrågor som ger anledning till oro. Mer än en tredjedel av arbetsplatserna i EU rapporterar att de inte har arbetstagarrepresentation i någon form och att tids- eller personalbrist är anledningen till det uteblivna arbetsmiljöarbetet. Mellan 2014 och 2019 minskade andelen arbetsplatser som rapporterade besök av yrkesinspektionen under de senaste 3 åren i nästan alla länder.

Den allt viktigare frågan om digitaliseringens inverkan på arbetstagarnas säkerhet och hälsa ingår för första gången i Esener 2019. Undersökningen visar exempelvis att endast 24 procent av de arbetsplatser som utnyttjar digital teknik rapporterade att de beaktat de potentiella effekterna av sådan teknik för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Utifrån de möjliga effekter som har diskuterats rapporterades behovet av fortbildning för att hålla kunskaperna uppdaterade komma i första hand (77 procent av arbetsplatserna i EU27_2020), följt av längre perioder i sittande ställning (65 procent) och ökad flexibilitet för de anställda när det gäller arbetstider och varifrån man arbetar (63 procent).

Syftet med EU-Oshas projekt om digitalisering är att se till att beslutsfattare och arbetsplatser har den information de behöver för att kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen och samtidigt skydda de anställda. Digitaliseringen kommer också att stå i fokus för EU-Oshas kampanj Ett hälsosamt arbetsliv 2023. I samband med detta kommer byrån att samarbeta med ett flertal partner för att sprida kunskap om de möjligheter och risker som digitaliseringen medför.

Länkar:

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Inom ramen för Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) tredje europeiska företagsundersökning av nya och framväxande risker (Esener 2019) tillfrågades de som vet mest om hälsa och säkerhet på sina respektive arbetsplatser om arbetsmiljöfrågor och -risker.

Undersökningen gjordes under våren/sommaren 2019 och omfattade 45 420 organisationer i alla verksamhetssektorer och med minst fem anställda. Totalt deltog företag från 33 länder: EU:s medlemsstater samt Island, Nordmakedonien, Norge, Schweiz, Serbien och Storbritannien. Frågeformuläret i Esener 2019 är i stort sett detsamma som det som användes i den föregående undersökningen (Esener 2014), vilket gör det möjligt att jämföra resultaten. Ett nytt avsnitt om digitalisering har dock lagts till i den senaste upplagan.

Svaren samlades främst in genom datorassisterade telefonintervjuer. Dessutom gjordes nationella referensurval i tre länder, vilket skedde genom finansiering av respektive lands nationella myndigheter. De tre länderna var Irland (+ 1 250), Norge (+ 450) och Slovenien (+ 300).

2.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu