EU-Osha blickar tillbaka på de 25 åren sedan bildandet

Under 2019 firar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 25 år av framgångsrikt arbete med att bygga upp och mobilisera ett alleuropeiskt nätverk av partner som tillsammans gör Europas arbetsplatser säkrare, hälsosammare och produktivare.

Säkerhet och hälsa i arbetet är grundläggande för människors trygghet. Säkert arbete handlar inte bara om en sund ekonomisk politik, det är en grundläggande mänsklig rättighet.
Kofi Annan, tal vid internationella minnesdagen för döda och skadade arbetstagare, New York, 28 april 2002

Arbetsmiljö har varit en integrerad del av det europeiska samarbetet ända från starten. Europeiska kol- och stålgemenskapen, som bildades 1951, lade grunden för det som sedermera blev Europeiska ekonomiska gemenskapen och därefter Europeiska unionen (EU), och förenade Europas kol- och stålindustrier för att laga ett söndrat Europa och bana väg för ett framtida samarbete. Det gjorde att två av dåtidens farligaste arbetsmiljöer plötsligt hamnade i blickfånget. Det blev utgångspunkten för ett av Europeiska kol- och stålgemenskapens huvudsakliga mål: att säkerställa ”utjämning och förbättring av levnadsvillkor för arbetstagare” inom dessa industrier.

Det var dock inte förrän 1985 som användningen av trepartsmodellen för arbetsmiljöfrågor tog fart inom Europa. Tack vare ett initiativ av Jacques Delors, Europeiska kommissionens dåvarande ordförande, fick konceptet ”social dialog” konstitutionellt mandat inom EU och banade 1989 vägen för ramdirektivet om arbetsmiljö (89/391/EEG) som firar 30 år 2019. Direktivet var en viktig milstolpe för förbättrad arbetsmiljö och innehåller minimikrav för hälsa och säkerhet inom EU. Genom direktivet infördes även den centrala och revolutionerande principen om riskvärdering.

Som en följd av ramdirektivet lanserade Europeiska kommissionen en kampanj inom hela Europa för att verkligen belysa hälsa och säkerhet i arbetet och de negativa effekterna av osäkra arbetsmiljöer, och utsåg 1992 till Europaåret för arbetsmiljö. Bakgrunden till detta var de alarmerande siffrorna från europeiska arbetsplatser – 4 miljoner arbetsplatsolyckor, varav 8 000 dödsolyckor rapporterades varje år i början av 1990-talet, som kostade samhället 20 miljoner euro. Syftet med Europaåret var att öka medvetenheten kring arbetsmiljörisker och belysa arbetet som gjordes för att skärpa säkerhetsstandarderna.

Europaåret 1992 och den utvidgade arbetsmiljölagstiftningen lade grunden för en EU-byrå helt inriktad på arbetsmiljö: EU-Osha.

Beslutet att inrätta arbetsmiljöbyrån fattades vid rådets toppmöte i oktober 1993. Förordning (EG) nr 2062/94 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå antogs 1994 med en liten ändring som träder i kraft 2019. 

Det kändes fantastiskt att vara med och starta en ny institution inom ett oerhört viktigt område där det gick att göra stor skillnad. Målet var att höja arbetsmiljöstandarden på arbetsplatser runtom i EU så att arbetstagare skulle få samma skydd i alla länder.
Hans-Horst Konkolewsky, tidigare direktör för EU-Osha

Redan från starten har EU-Osha varit nära knuten till EU:s arbetsmiljöstrategier och Europeiska kommissionen, och har spelat en viktig roll för strategierna och kommunikationen av dem.

EU-Oshas uppdrag och vision var tydliga från början:

  • Utveckla, sammanställa och tillhandahålla kvalitetssäkrade uppgifter, analyser och verktyg för att höja kunskapsnivån, öka medvetenheten och utbyta arbetsmiljöinformation och goda praktiska lösningar.
  • Vara ett erkänt ledande organ som främjar ett säkert och hälsosamt arbetsliv i Europa, i syfte att säkerställa en smart, hållbar, produktiv och inkluderande ekonomi.

Att arbetsmiljöbyrån har lyckats med detta de senaste 25 åren beror på två framgångsfaktorer: nätverket bestående av kontaktpunkter och trepartsmodellen.

Trepartsmodellen innebär att regeringarnas, arbetsgivarorganisationernas och fackföreningarnas ståndpunkter respekteras och tas i beaktande vid beslutsfattande, vilket i sin tur stärker samarbete och partnerskap – värden som EU‑Osha främjar. Kombinationen av den här modellen och EU‑Oshas omfattande nätverk av kontaktpunkter och partner på nationell nivå har haft dubbel effekt.

  • Den har varit avgörande för att nå en gemensam förståelse av arbetsplatsrisker och hur de ska hanteras framåt.
  • Den har också gjort att arbetsmiljöbyrån effektivt har kunnat utveckla och främja en riskförebyggande kultur på arbetsplatser runtom i Europa.

Dessa resultat har väsentligt bidragit till att förbättra arbetsvillkoren i EU:s medlemsländer.

Nu ser vi fram emot 25 år till av framgångsrikt samarbete, medvetandehöjande arbete och främjande av god arbetsmiljöpraxis! Håll utkik efter fler artiklar i den här serien.