Bedrägeribekämpning och förhindrande av intressekonflikter

EU-Osha har åtagit sig att förbättra det förebyggande arbetet, spårningen och utredningsvillkoren i fråga om bedrägerier samt att åstadkomma lämpliga återställande och avskräckande åtgärder med hjälp av proportionerliga och avskräckande påföljder, med full hänsyn till rättssäkerheten.

Bedrägeribekämpning och förhindrande

För detta ändamål har byrån antagit en övergripande strategi för bedrägeribekämpning som fastställer ansvaret för olika aktörer.

Detta är i linje med byråns budgetförordning (artiklarna 30 och 111) samt med kraven i färdplanen för uppföljningen av den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer från den interinstitutionella arbetsgruppen.

Användbara länkar

Förebygga intressekonflikter 

EU-Osha ska också garantera integriteten hos de beslut och den information som byrån tar fram. Byrån vill främja ansvarigheten när det gäller sitt arbete och sina aktiviteter. Med anledning av detta spelar hanteringen och förebyggandet av intressekonflikter en viktig roll.

Vid utnämningen och vart femte år lämnar ledamöterna i styrelsen, direktionen och de rådgivande grupperna sina intresseförklaringar och sammanfattande cv:n inom ramen för byråns policy för hantering av intressekonflikter. Policyn inbegriper ett meddelande om behandling av personuppgifter, ett förfarande för inlämning, bedömning och validering av intresseförklaringar och sammanfattande cv:n samt ett förfarande i händelse av trolöshet mot huvudman.

För att garantera insyn är intresseförklaringarna och sammanfattande cv:n från verkställande direktören och de högre tjänstemännen offentligt tillgängliga.

Styrelsen antar också en bedrägeribekämpningsstrategi för arbetsmiljöbyrån.

Användbara länkar

EU-Oshas policy om hantering av intressekonflikter, inklusive förklaring om skydd av personuppgifter

Förfarande för inlämning, bedömning och godkännande av intresseförklaringar och cv‑sammanfattningar

Förfarande vid trolöshet mot huvudman

Styrelsens, direktionens och de rådgivande gruppernas intresseförklaringar och sammanfattande cv:n

Verkställande direktörens och de högre tjänstemännens intresseförklaringar och sammanfattande cv:n