You are here

Bedrägeribekämpning och förhindrande av intressekonflikter

EU-Osha har åtagit sig att förbättra det förebyggande arbetet, spårningen och utredningsvillkoren i fråga om bedrägerier samt att åstadkomma lämpliga återställande och avskräckande åtgärder med hjälp av proportionerliga och avskräckande påföljder, med full hänsyn till rättssäkerheten.

Bedrägeribekämpning och förhindrande

För detta ändamål har byrån antagit en övergripande strategi för bedrägeribekämpning som fastställer ansvaret för olika aktörer.

Detta är i linje med byråns budgetförordning (artiklarna 30 och 111) samt med kraven i färdplanen för uppföljningen av den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer från den interinstitutionella arbetsgruppen.

Användbara länkar

Förebygga intressekonflikter 

EU-Osha ska också garantera integriteten hos de beslut och den information som byrån tar fram. Byrån vill främja ansvarigheten när det gäller sitt arbete och sina aktiviteter. Med anledning av detta spelar hanteringen och förebyggandet av intressekonflikter en viktig roll.

Vid tillsättandet, och vart femte år därefter, ska medlemmarna i styrelsen, presidiet och de rådgivande grupperna lämna in en intresseförklaring och en cv-sammanfattning inom ramen för byråns policy om hantering av intressekonflikter. Byråns policy omfattar en förklaring om skydd av personuppgifter, ett förfarande för inlämning, bedömning och godkännande av intresseförklaringar och cv-sammanfattningar, samt ett förfarande vid trolöshet mot huvudman.

För att garantera öppenhet är även direktörens och chefernas intresseförklaringar och cv‑sammanfattningar offentligt tillgängliga.

Användbara länkar

EU-Oshas policy om hantering av intressekonflikter, inklusive förklaring om skydd av personuppgifter

Förfarande för inlämning, bedömning och godkännande av intresseförklaringar och cv‑sammanfattningar

Förfarande vid trolöshet mot huvudman

Intresseförklaringar och cv-sammanfattningar från medlemmarna i styrelsen, presidiet och de rådgivande grupperna

Direktörens och chefernas intresseförklaringar och cv-sammanfattningar