Vilka drar nytta av EU-Oshas arbete?

Under de senaste 25 åren har EU-Osha byggt upp och mobiliserat ett alleuropeiskt nätverk av partner för att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vem har dragit nytta av dessa 25 verksamhetsår?

Mikroföretag, små och medelstora företag

EU-Osha inrättades med ett enkelt och viktigt syfte: att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och mer produktiv plats att arbeta i. Eu-Oshas mål är att öka kunskapen och medvetenheten om risker på arbetsplatsen och att främja förbättringarna av arbetsmiljön, att nå ut till politiska beslutsfattare, företag och arbetsplatser och att tillhandahålla tillförlitlig information och praktiska verktyg.

Företagsverksamheten i Europa består till största delen av mikroföretag och små och medelstora företag där mikroföretagen utgör förbluffande nog 95 procent. Därför är små och medelstora företag, särskilt mikroföretag och småföretag, EU-Oshas huvudsakliga målgrupp: de står inte bara för mer än hälften av arbetskraften i EU, utan drabbas även av en oproportionerligt hög andel olyckor och andra problem som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Större företag investerar allt mer i arbetsmiljöstrategier, men detta saknas uppenbarligen i många små och medelstora företag, förmodligen på grund av en upplevd eller reell brist på resurser och ett ofta dåligt utbyte av information om effektiv hantering av arbetsmiljöfrågor.

 © EU-Oshas fototävling 2009/Georgy Velichkov

År 2001 introducerade EU finansieringsprogram samtidigt som man insåg att små och medelstora företag var motorn i Europa och behövde stöd. På inbjudan av Europaparlamentet ställde sig EU-Osha bakom dessa program och inrättade ett parallellt program, som löpte från 2001 till 2003.

Under programmets första år stödde EU-Osha 51 projekt med bidrag på 25 000–190 000 euro och totalt 5 miljoner euro. Fler än en halv miljon små och medelstora företag utnyttjade initiativet och över 15 000 timmars utbildning och seminarier om riskmedvetenhet och god praxis levererades. Det är inte förvånande att systemets popularitet ökade och att programmet under sitt andra år gynnade upp till 700 000 små och medelstora företag.

Dessa finansieringsprogram gjorde det möjligt för EU-Osha att nå många små och medelstora företag i Europa under de första åren och inte bara öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor utan också höja sin profil bland de företag som EU-Osha försöker ge stöd.

Mikro- och småföretag är fortfarande de viktigaste stödmottagarna av EU-Oshas verksamhet. Med utgångspunkt i Europeiska arbetsmiljöveckan som EU-Osha har genomfört sedan år 2000 och därefter årliga informationskampanjer har EU-Oshas flaggskeppsinitiativ kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv blivit en allt viktigare del av byråns ansträngningar för att nå småföretag. Dessa 2-åriga kampanjer syftar till att öka medvetenheten om relevanta arbetsmiljöfrågor genom utbyte av god praxis och produktion och spridning av informationsmaterial samt praktiska verktyg och resurser. Allt kampanjmaterial är utformat så att de är lätta att förstå och kan användas gratis och är därför anpassade till småföretagens behov, som kan ha svårt att avsätta tid och pengar till arbetsmiljöfrågor.

Den första av dessa 2-åriga kampanjer, som inleddes 2008, inriktades på riskbedömning, som ligger till grund för all effektiv arbetsmiljöpraxis. Som en del av detta föddes det interaktiva onlineverktyget för riskbedömning (OiRA). OiRA är särskilt avsett att hjälpa mikro- och småföretag. Verktyget gör det möjligt att skapa webbaserade branschverktyg som gör det möjligt att effektivt bedöma och hantera risker. OiRA har nu hjälpt flera tusen småföretag att göra riskbedömningar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

© EU-Osha - EU-Oshas högnivåkonferens om arbetsmiljön i mikro- och småföretag - 19 juni 2018, Bryssel

I juni 2018 stod EU-Osha som värd för en konferens i Bryssel om att förbättra arbetsmiljön i Europas småföretag. EU och nationella och internationella intressenter diskuterade slutsatserna från det treåriga projektet SESAME (Safe Small and Micro Enterprises). En viktig rekommendation var engagemanget från alla intressenter, och en samordning av intressenternas insatser, för att nå ut till mikro- och småföretag. Projektet tog också fram en mängd exempel på god praxis som anpassats till behoven hos mikro- och småföretag i mer än 60 sektorer.

Vem mer?

Även om de små och medelstora företagen är den främsta målgruppen för EU-Oshas arbete, är de på intet sätt de enda stödmottagarna. Andra grupper är

  • politiska beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå,
  • arbetstagare och arbetsgivare och deras företrädare,
  • yrkesverksamma och forskare inom arbetsmiljöfrågor,
  • nationella regeringar.

Det står klart att antalet som drar nytta av EU-Oshas arbete är mycket stort. Ändå är byråns mål fortfarande lika tydligt och avgörande som någonsin: att göra Europas arbetsplatser säkrare, hälsosammare och produktivare.