Pretekle kampanje za zdravo delovno okolje

Image
Previous Healthy Workplaces Campaigns

Kampanje za zdravo delovno okolje, prej imenovane „evropski tedni varnosti in zdravja pri delu“, se izvajajo od leta 2000.

Zaradi povečane potrebe po ozaveščanju o vprašanjih varnosti in zdravja na različnih ravneh z zagotavljanjem dostopnih podatkov, informacij in orodij v daljšem obdobju se je leta 2007 trajanje kampanj z enega leta podaljšalo na dve.

Kampanje so se krepile s:

  • širitvijo in krepitvijo mreže deležnikov, partnerjev kampanje in medijskih partnerjev, predanih kampanji;
  • s pripravo, širjenjem ali spletnim dostopom do večje količine gradiva za kampanjo;
  • širšo medijsko pokritostjo, ki doseže bolj raznoliko in mednarodno občinstvo;
  • razvojem večjega števila virov in novih pobud.

Uspeh kampanj za zdravo delovno okolje, njihove zmožnosti, da dosežejo organizacije na različnih ravneh, in pozitivna verižna reakcija od oblikovalcev politik do delovnih prostorov so predvsem posledica predanosti in truda širokega razpona mreže partnerjev, ki vključuje vse strokovne profile iz različnih sektorjev. Ta mreža je bistvena pri spodbujanju varnosti in zdravja na delovnem mestu v različnih sektorjih po Evropi.

Več informacij o prejšnjih kampanjah je na voljo

2016–2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije

Kampanja Zdrava delovna mesta za vse generacije je krepila pomen trajnostnega dela – to pomeni varne in zdrave delovne pogoje od začetka do konca življenja. Ker se delovna sila v Evropi stara in starostna doba za upokojitev povišuje, je še toliko bolj pomembno, da so delovni pogoji varni, zdravi in pošteni. To bo ljudem omogočilo, da bodo delali dlje in se upokojili v dobrem zdravstvenem stanju. Kampanja je poudarila načine za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu v smislu starajoče se delovne sile ter spodbudila izmenjavo informacij in dobrih praks. Demografske spremembe vplivajo na večino delovnih mest v Evropi. Vendar pa lahko z uvajanjem ukrepov, ki zagotavljajo trajnostno delo, podjetja in organizacije zmanjšajo negativne učinke in povečajo produktivnost ter zagotovijo varnejše in bolj zdravo delo za vse.
Spletne strani z arhiviranim gradivom so na voljo tukaj.

2014–2015: Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta!

healthy workplaces campaign 2014

Stres je v Evropi druga najpogosteje prijavljena zdravstvena težava, povezana z delom, skupaj z drugimi psihosocialnimi tveganji pa naj bi bil vzrok za več kot polovico (50–60 %) vseh izgubljenih delovnih dni. Slabo psihosocialno delovno okolje ima lahko škodljive posledice za zdravje delavcev.

Psihosocialna tveganja se pojavljajo na vsakem delovnem mestu, vendar jih je mogoče uspešno ocenjevati in obvladovati že z omejenimi sredstvi. Ta kampanja delavcem in delodajalcem zagotavlja podporo in smernice pri obvladovanju stresa in psihosocialnih tveganj, povezanih z delom, ter spodbuja uporabo praktičnih in za uporabo preprostih orodij, ki lahko to nalogo olajšajo.

2012–2013: Partnerstvo za preprečevanje tveganj

kampanja Zdravo delovno okolje 2012

Kampanja agencije EU-OSHA za obdobje 2012–2013 je osredotočena na preprečevanje tveganj. Povedano na kratko, pri preprečevanju gre za obvladovanje z delom povezanih tveganj s končnim ciljem zmanjšati število nezgod, povezanih z delom, in poklicnih bolezni.

Končno odgovornost za obvladovanje tveganj nosijo delodajalci in višje vodstvo, vendar bodo njihova prizadevanja brez dejavnega sodelovanja delavcev nedvomno spodletela.

Zaradi tega je pri kampanji poseben poudarek namenjen temu, kako pomembno je, da višje vodstvo izpolnjuje svojo vodstveno vlogo in da lastniki podjetij dejavno sodelujejo z delavci.

2010–2011: Varnost pri vzdrževalnih delih


Vzdrževanje je dejavnost, ki je prisotna povsod. Vpliva na vsa delovna mesta v vseh gospodarskih panogah ter na zaposlene na vseh ravneh. Vzdrževanje se torej ne nanaša samo na delavce, katerih delovne naloge vključujejo vzdrževanje.

V tej kampanji je bil poudarjen pomen varnega vzdrževanja kot nečesa, kar je bistveno za dobro delovno prakso, pri kateri so upoštevani vsi vidiki varnosti in zdravja pri delu.

Čeprav med posameznimi gospodarskimi panogami obstajajo razlike (na primer glede na posamezne vrste strojev, ki se uporabljajo), so bila v tej kampanji opredeljena splošna načela pravilnega vzdrževanja, ki veljajo za najrazličnejša delovna okolja v Evropi.

Cilji kampanje

  • ozaveščanje o pomembnosti vzdrževalnih del za varnost in zdravje delavcev, tveganjih, povezanih z vzdrževanjem, in potrebi po varnem vzdrževanju;
  • ozaveščanje o zakonskih in drugih dolžnostih delodajalcev za zagotovitev varnosti pri vzdrževalnih delih ter poslovnih razlogih za to;
  • spodbujanje enostavnega, strukturiranega pristopa k upravljanju varnosti in zdravja pri vzdrževalnih delih na podlagi ustrezne ocene tveganja („pet osnovnih pravil za varno vzdrževanje“).

Končni cilj pa je seveda prispevati k zmanjšanju števila ljudi, ki se poškodujejo ali zbolijo zaradi neustreznega ali nezadostnega vzdrževanja – zdaj in v prihodnosti.

Več informacij:

2008–2009: Ocenjevanje tveganj


Ocenjevanje tveganj je temelj upravljanja varnosti in zdravja pri delu.

Splošni cilj te kampanje je bil uveljaviti celosten pristop k obvladovanju in ocenjevanju tveganj, ki bi bil organizacijam v pomoč pri sistematičnem izvajanju tega postopka in ukrepanju na podlagi dobljenih rezultatov.

Njen namen je bil ozaveščati o zakonskih obveznostih, na podlagi katerih morajo delodajalci izvajati ocene tveganja, pa tudi pojasniti postopek ocenjevanja tveganj, ki ni nujno zapleten, birokratski ali naloga, ki jo lahko opravljajo samo strokovnjaki. Kampanja je zagovarjala preprost pristop po korakih, ki zajema posvetovanje z delavci in njihovo vključevanje.

Naše spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj (OiRA) je zapuščina te kampanje in se lahko šteje za odgovor 21. stoletja na izziv spodbujanja varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih. Projekt OiRA lahko več tisoč malim podjetjem iz vse EU pomaga enostavno in stroškovno učinkovito oceniti tveganja.

Več informacij:

2007–2008: Pobuda za zdravo delovno okolje


S Pobudo za zdravo delovno okolje smo želeli delodajalcem in delavcem v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) zagotoviti lahek dostop do informacij o tem, kako narediti delovna mesta varnejša, bolj zdrava in produktivnejša.

Kampanja je potekala v 12 evropskih državah članicah, in sicer v Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji, poleg tega pa še v Turčiji in na Hrvaškem.

Osredotočena je bila na MSP s sporočilom: „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.“

Več informacij: OSHwiki

2007: Naredite si breme lažje (kostno-mišična obolenja)


Kostno-mišična obolenja, ki prizadenejo telesne mišice, sklepe, kite, vezi in živčevje, so najpogostejši vzrok odsotnosti z dela skoraj v vseh državah članicah EU.

Namen te kampanje je bil uveljaviti celosten pristop k obvladovanju te težave s poudarkom na zamisli, da morajo delodajalci, delavci in vlada sodelovati, če želijo zmanjšati število teh obolenj.

V okviru kampanje je bil poudarjen pojem „obvladati breme“ ob upoštevanju ne le bremena, ki se na primer premešča, ampak vseh obremenitev telesa zaradi dejavnikov okolja in hitrosti opravljanja delovnih nalog.

Poudarjen je bil tudi pomen ohranjanja, rehabilitacije in ponovnega vključevanja delavcev, ki trpijo ali so trpeli za kostno-mišičnimi obolenji.

Več informacij: Kostno-mišična obolenja

2006: Varen začetek – mladi delavci


Ta kampanja je bila posvečena zagotavljanju, da mladi varno in zdravo začnejo svoje poklicno življenje.

Mladi so na delovnih mestih še posebno ranljivi, ker tam pogosto ni ustrezno poskrbljeno za njihovo varnost in zdravje pri delu.

Vendar je mogoče številne nezgode in zdravstvene težave, ki prizadenejo mlade delavce, preprečiti, mladi pa so dovzetni za informacije v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu ter bodo, če so seznanjeni z možnimi nevarnostmi, ukrepali, da bi se zavarovali.

Kampanja je vključevala spodbujanje ozaveščenosti o tveganjih med mladimi delavci in njihovimi delodajalci, pa tudi v šolah in na univerzah: mlade smo želeli ozavestiti dovolj zgodaj, da bi nanje prenesli kulturo preprečevanja tveganj.

Več informacij: Mladi delavci

2005: Prenehajte s tem hrupom!


Več deset milijonov delavcev v Evropi je vsaj četrtino svojega delovnega časa izpostavljenih potencialno nevarnim stopnjam hrupa, temu tveganju pa niso izpostavljeni samo delavci v panogah, kot sta gradbeništvo ali proizvodnja.

Hrup je lahko težava v številnih delovnih okoljih, od tovarn do kmetij in od klicnih centrov do koncertnih dvoran.

Ta kampanja je bila usmerjena v vprašanje obvladovanja hrupa pri delu s sloganom „Hrup pri delu – lahko da vas bo stalo več kot samo sluh“.

Več informacij: OSHwiki

2004: (V)gradimo varno(st)


Gradbeništvo je ena od najobsežnejših panog v Evropi.

Žal pa je ta sektor tudi med najslabšimi, kar zadeva rezultate na področju varnosti in zdravja pri delu – težava, ki poleg strašnega človeškega trpljenja, ki ga povzroča, podjetja in davkoplačevalce vsako leto stane več milijard evrov.

Ta kampanja je bila zasnovana, da bi vsem zainteresiranim stranem v panogi pomagala vzpostaviti varnejše, bolj zdravo in produktivnejše delovno okolje.

Več informacij: OSHwiki

2003: Nevarne snovi – Ravnaj skrbno!


Milijoni delavcev iz vse Evrope so na svojih delovnih mestih izpostavljeni nevarnim snovem, neobvladovanje z njimi povezanih tveganj pa lahko najrazličnejše ogrozi zdravje ljudi.

Evropska zakonodaja določa, da morajo delodajalci taka tveganja obvladovati, poleg tega je na voljo zelo veliko napotkov za delodajalce in delavce, vendar jih je treba upoštevati, če naj zaščitimo zdravje delavcev.

Ključni cilj te kampanje je bil povečati ozaveščenost o tveganjih in spodbuditi ukrepe za zmanjšanje zdravstvenih tveganj zaradi uporabe nevarnih snovi.

Več informacij: Nevarne snovi

2002: Obvladajmo stres!


Stresu je mogoče vsako leto pripisati milijone izgubljenih delovnih dni.

Vse preveč žrtev molče trpi in vse preveč podjetij se ne zaveda, v kolikšnem obsegu stres škoduje njihovim poslovnim rezultatom.

Ta kampanja je bila osredotočena na preprečevanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu.

Več informacij: Stres

2001: Uspeh brez nezgod


V Evropski uniji vsako leto več tisoč ljudi umre v nezgodah pri delu, več milijonov nezgod pa privede do več kot tridnevne odsotnosti z dela.

Težava je zlasti izrazita v malih in srednje velikih podjetjih.

Ta kampanja je bila usmerjena v preprečevanje z delom povezanih nezgod.

Več informacij: Teme

2000: Obrnite hrbet kostno-mišičnim obolenjem!


Kostno-mišična obolenja so med najpogostejšimi z delom povezanimi tegobami. Prizadenejo več milijonov evropskih delavcev v vseh zaposlitvenih sektorjih, delodajalce pa stanejo več milijard evrov.

Vendar bi bilo mogoče to težavo v precejšnjem obsegu preprečiti ali zmanjšati z upoštevanjem veljavnih zdravstvenih in varnostnih predpisov in napotkov o dobri praksi.

Prva kampanja agencije EU-OSHA je bila osredotočena na učinkovito obvladovanje tveganj kostno-mišičnih obolenj.

Več informacij: Kostno-mišična obolenja

Več informacij: Teme

Evropske kampanje SLIC

Evropske kampanje Odbora višjih inšpektorjev za delo (SLIC) :