You are here

Izjava o varstvu osebnih podatkov (obrazec OSHmail)

Organizacijski del agencije, ki je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov

Andrew Smith, vodja oddelka za obveščanje in promocijo

 

Namen obdelave

Podatki, ki se zahtevajo na tem obrazcu, se zbirajo zaradi pošiljanja mesečnega glasila agencije EU-OSHA, občasno pa tudi zaradi izvajanja ankete za pridobitev povratnih informacij o uspešnosti agencije v zvezi z letnim načrtom upravljanja in večletnim strateškim programom. Predloženi naslovi elektronske pošte se shranijo v naš program za avtomatizirano upravljanje poštnih seznamov, imenovano Listserv, ki gostuje na strežnikih na območju EU.

 

Vrsta obdelanih podatkov

E-naslov

 

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter naknadne spremembe.

 

Zakonitost obdelave

Obdelava temelji na členu 5(a) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 45/2001).

 

Prejemniki podatkov

Dostop do osebnih podatkov se odobri na podlagi vloge in odgovornosti zadevnih posameznikov (načelo potrebe po seznanitvi):

  • ustrezno imenovano osebje agencije EU-OSHA;
  • zunanji ponudnik storitev gostovanja in vzdrževanja strežnikov agencije EU-OSHA;
  • pravna služba, Sodišče za uslužbence, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), Evropski varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, služba za notranjo revizijo, če je to potrebno.

Vse zgoraj navedene prejemnike zavezuje Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Agencija EU-OSHA osebnih podatkov ne bo razkrila tretjim osebam. Agencija EU-OSHA osebnih podatkov ne bo razkrila za neposredno trženje v komercialne namene.

 

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico dostopati do svojih informacij, jih popraviti in blokirati (v primeru netočnih podatkov), zahtevati njihov preklic in ugovarjati njihovi obdelavi v primerih, predvidenih v členih 13, 14, 15, 16 in 18 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Prijavo na glasilo agencije EU-OSHA lahko prekličete kadar koli, tako da izpolnite obrazec na dnu te strani https://osha.europa.eu/sl/news/oshmail/ ali kliknete na povezavo na dnu katerega koli glasila agencije EU-OSHA v svojem poštnem predalu.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami prek e-naslova: information@osha.europa.eu, pri čemer pod zadevo sporočila vpišite „data protection“ (varstvo podatkov).

 

Informacije o obdobju hrambe podatkov

Agencija bo podatke hranila tako dolgo, kot je to potrebno za pošiljanje glasila.

 

Zahteva za informacije

Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, prejeti dodatne informacije glede obravnave svojih osebnih podatkov, lahko zahtevo za informacije naslovijo na uradno osebo za varstvo podatkov pri agenciji EU-OSHA na e-naslov: dpo@osha.europa.eu.

 

Stik z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP)

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da se obrnejo na evropskega nadzornika za varstvo podatkov: http://www.edps.europa.eu, če menijo, da postopki obdelave niso v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.