Sodelovanje agencije EU-OSHA pri zakonodaji EU

Pomembna obletnica je priložnost za razmislek o preteklosti in določitev novih izzivov.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ob svoji 25-letnici razmišlja o pomenu ključne direktive na področju varnosti in zdravja pri delu, uvedene pred 30 leti, ter se veseli zagotavljanja podpore evropskemu stebru socialnih pravic.

Okvirna direktiva

Objava Direktive 89/391/EGS – evropske okvirne direktive o varnosti in zdravju pri delu – junija 1989 je bila za delavce v Evropi pomemben mejnik. Bila je prvi zakonodajni akt celovite zakonodaje EU o varnosti in zdravju pri delu, s katerim so bila uvedena skupna načela in minimalni standardi, ki se uporabljajo v celotni regiji.

Okvirna direktiva je uzakonila odgovornost delodajalcev za varnost in zdravje delavcev. Odgovornost delodajalca, načela preprečevanja ter obveščanje in usposabljanje delavcev, posvetovanje z njimi in njihova uravnotežena udeležba so temelji novega pristopa k zaščiti zdravja in varnosti pri delu.Bistveno je, da je direktiva postavila načelo ocene tveganja v središče zakonodaje EU o varnosti in zdravju pri delu. 

Okvirno direktivo je bilo treba do konca leta 1992 prenesti v nacionalno zakonodajo vseh držav članic. Sledile so ji številne druge direktive o posebnih vidikih dela ali nevarnostih pri delu.

Evropska komisija je v sporočilu iz leta 2004 ugotovila, da so okvirna direktiva in nekatere z njo povezane direktive pripomogle k poenostavitvi in racionalizaciji nacionalne zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu. Prispevala je tudi k vzpostavitvi kulture preprečevanja na delovnih mestih EU ter utrla pot visoki uvrstitvi varnosti in zdravja pri delu na dnevnem redu Evropske komisije.

Agencija EU-OSHA je dejavno prispevala k ciljem naknadne strategije EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2007–2012 ter strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020, ki je sprožil posledično utrditev in uskladitev nacionalnih strategij v državah članicah EU.

Evropski steber socialnih pravic

Skoraj 30 let po uvedbi okvirne direktive so bile z drugim mejnikom – evropskim stebrom socialnih pravic – evropskim državljanom zagotovljene večje pravice z vidika zaposlitve in blaginje.

Od pravice do poštene plače do pravice do zdravstvenega varstva, od vseživljenjskega učenja, boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter enakosti spolov do minimalnega dohodka – EU se z evropskim stebrom socialnih pravic zavzema za pravice državljanov v hitro spreminjajočem se svetu.

Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije, 17. novembra 2017

Steber opredeljuje delo kot temeljno socialno pravico in delavcem zagotavlja visoko raven zaščite ne glede na starost. Od 20 načel stebra se dve nanašata neposredno na varnost in zdravje pri delu:

  • pravica do varnih, zdravih in posamezniku dobro prilagojenih delovnih mest;
  • pravica do zdravega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Steber zato zagotavlja delu agencije EU-OSHA podporo na visoki ravni. Nedvomno ima agencija pomembno vlogo pri podpiranju vrednot stebra in uresničevanju njegovih načel v praksi. Dve delovni področji agencije EU-OSHA sta posebej pomembni:

Dejansko celotno delo agencije nekako prispeva k varnejšim in bolj zdravim delovnim mestom ter vzdržnejšemu delovnemu življenju, s čimer se uresničujejo pravice, določene v stebru.

In tako leta 2019 praznujemo 30. obletnico prvega zakonodajnega akta EU o varnosti in zdravju pri delu, tj. okvirne direktive, ki je zagotovila enako zaščito delavcem v celotni regiji. Agencija EU-OSHA se veseli zagotavljanja praktične podpore evropskemu stebru socialnih pravic in izboljševanja zaščite delavcev v Evropi. Tako priznanje pomembnosti njenega dela daje agenciji nov zagon za nadaljnje sodelovanje s partnerji pri prizadevanju za varnejša in bolj zdrava delovna mesta v Evropi.