Evropska podjetniška mreža

Evropska podjetniška mreža

Evropska podjetniška mreža 

Evropska podjetniška mreža (EEN) pomaga podjetjem pri inovacijah in rasti na mednarodni ravni. Je največja svetovna podporna mreža za mala in srednja podjetja (MSP) z mednarodnimi ambicijami.

Mreža je dejavna po vsem svetu. Povezuje strokovnjake iz organizacij članic, ki slovijo po svoji odličnosti pri podpori podjetjem.

Cilj projekta partnerstva na področju komuniciranja je povečati ozaveščenost malih in srednjih podjetij o pomenu varnosti in zdravja pri delu ter jim omogočiti enostaven dostop do praktičnih informacij in koristnih stikov na nacionalni in regionalni ravni, vključno s srečanji nacionalnih partnerstev, svežnji za ozaveščanje in drugimi dejavnostmi, kot so nagrade evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu.

Člani evropske podjetniške mreže so eden ključnih partnerjev, ki agenciji EU-OSHA pomagajo pri doseganju njenih ciljev, skupaj z Generalnim direktoratom za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW), Izvajalsko agencijo Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) in nacionalnimi kontaktnimi točkami EU-OSHA.

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja:

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW) je služba Evropske komisije, odgovorna za dokončno oblikovanje notranjega trga blaga in storitev; pomoč pri preoblikovanju EU v pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo; spodbujanje podjetništva in rasti z zmanjšanjem upravnega bremena za mala podjetja; olajšanje dostopa do financiranja za mala in srednja podjetja (MSP) in podpiranje dostopa do svetovnih trgov za podjetja EU; ter oblikovanje politike o varstvu in uveljavljanju pravic industrijske lastnine, usklajevanje stališča EU in pogajanj v mednarodnem sistemu pravic intelektualne lastnine ter pomoč inovatorjem pri učinkoviti uporabi pravic intelektualne lastnine.

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA):

 

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) je bila ustanovljena 1. aprila 2021, da bi spodbudila inovacije na enotnem trgu z ustvarjanjem močnih sinergij v podporo okrevanju evropskega gospodarstva in združevanjem vseh dejavnosti Evropskega sveta za inovacije (EIC) ter programov, povezanih z malimi in srednjimi podjetji, v eno agencijo.

Agencija je odgovorna za razvoj in izvajanje dejavnosti Evropskega sveta za inovacije ter upravlja druge programe EU na področju podpore MSP, inovacijskih ekosistemov, enotnega trga, potrošniške politike in medregionalnih naložb v inovacije. 

Ambasadorji evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu ter njihova vloga

Nagrada evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu

Evropska podjetniška mreža pri ozaveščanju malih in srednjih podjetij ter mikropodjetij o varnosti in zdravju pri delu od leta 2009 sodeluje z agencijo EU-OSHA. Za izvajanje te naloge na nacionalni ravni imenuje ambasadorje za varnost in zdravje pri delu. Njihova vloga obsega usklajevanje dejavnosti, spodbujanje varnosti in zdravja pri delu v malih in srednjih podjetjih na nacionalni ravni ter letno poročanje agenciji EU-OSHA o njihovih dejavnostih na področju varnosti in zdravja pri delu.

Leta 2021 je bil program razširjen na šest držav, ki niso članice EU (tj. države, ki prejemajo finančno pomoč v okviru instrumenta EU za predpristopno pomoč (IPA): Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija). Prav tako so bili imenovani ambasadorji evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu v okviru instrumenta za predpristopno pomoč.

Celoten seznam ambasadorjev evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu

Vloga delovne skupine projekta partnerstva na področju komuniciranja, ki jo sestavljajo tri nacionalne kontaktne točke, trije ambasadorji evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu ter predstavniki agencije EU-OSHA, GD GROW in agencije EISMEA, je predvsem zagotavljati strateško in strokovno svetovanje o izvajanju in spremljanju strategije agencije EU-OSHA za partnerstvo na področju komuniciranja.

Nagrada evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu

Namen natečaja v okviru evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu, ki poteka v sklopu kampanje agencije za zdravo delovno okolje, je ozaveščati o varnosti in zdravju pri delu v malih in srednjih podjetjih. Članice evropske podjetniške mreže, ki vključuje 27 držav članic EU ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško ter države IPA, so vabljene, da izpostavijo vse tiste svoje projekte, katerih cilj je spodbujanje boljše varnosti in zdravja pri delu v malih in srednjih podjetjih ter ki spadajo v eno od naslednjih kategorij: dejavnosti in prireditve za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu; mreženje; tiskano in spletno oglaševanje in objave.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21