Hrvaško predsedovanje EU

Delovni program predsedstva si v 18-mesecnem obdobju delijo tri države clanice (t. i. „trojka predsedstev“). Predsedstvo doloci natancno opredeljene cilje, ki jih želi doseci v svojem mandatu, skupaj s preostalima clanicama trojke predsedstev pa tudi dolgorocnejše cilje, ki jih stvarno ne bi bilo mogoce doseci v zgolj šestih mesecih.

Finska 1. julija 2019 prevzema predsedovanje Svetu EU. Je druga od trenutne trojke držav. Skupaj z Romunijo in Hrvaško si prizadeva za izpolnitev ciljev, zastavljenih v njihovem skupnem programu .

Hrvaška 1. januarja 2020 prevzema predsedovanje Svetu EU. Po predsedovanju Romunije in Finske namerava uresniciti cilje skupnega programa trojke predsedujocih.

Prednostne naloge hrvaškega šestmesecnega predsedovanja pod geslom „Mocna Evropa v svetu izzivov? so Evropa, ki se razvija, Evropa, ki se povezuje, Evropa, ki varuje, in Evropa, ki ima vpliv.

Hrvaško predsedovanje sovpada z novo strateško agendo Sveta Evrope za obdobje 2019–2024 in politicnimi smernicami za novo Evropsko komisijo.

Predsedstvo se osredotoca na okrepitev digitalne agende in podpiranje konkurencnosti evropske industrije ter malih in srednjih podjetij. Nadaljnji zastavljeni cilji so spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi, skupaj s okrepitvijo položaja žensk v družbi in na trgu dela ter ustvarjanje boljših priložnosti za mlade.

Hrvaško predsedstvo je izrazilo svojo zavezanost krepitvi evropskega stebra socialnih pravic. Namen tega stebra je zagotoviti, da imajo vsi državljani EU dostop do najrazlicnejših pravic, vkljucno z zdravstvom, poštenimi delovnimi pogoji in placilom, vseživljenjskega ucenja ter ustreznega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Obišcite spletno mesto hrvaškega predsedstva

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“