Letna poročila

Letno poročilo o dejavnostih

Direktor agencije EU-OSHA vsako proračunsko leto pripravi poročilo o dejavnostih agencije v preteklem letu. V poročilu, ki sledi zgradbi letnega delovnega načrta iz programskega dokumenta, je opisano izpolnjevanje ključnih ciljev in dejavnosti, ki so bili opredeljeni v načrtu. Poleg tega so v njem navedeni viri, ki so bili uporabljeni za izpolnitev ciljev agencije. 

Letno poročilo o dejavnostih je tudi direktorjevo poročilo o upravljanju, v katerem je na primer opisano izvajanje standardov notranje kontrole.

Upravni odbor agencije EU-OSHA prouči in oceni poročilo o dejavnostih. To je pomemben korak pri presoji, kako je agencija izvrševala svoj proračun za zadevno leto (postopek razrešnice).

Vsako poročilo o dejavnostih vključuje izjavo o zanesljivosti, v kateri direktor navede, da:

  • je poročilo resnična in poštena slika;
  • vzpostavljeni sistemi zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti finančnih transakcij;
  • iz poročila niso bile izpuščene nobene pomembne informacije.

Letno poročilo

Upravni odbor v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije EU-OSHA sprejme letno splošno poročilo o dejavnostih agencije in ga najpozneje do 15. junija posreduje Evropskemu parlamentu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Računskemu sodišču, državam članicam ter Svetovalnemu odboru za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu.

To je dopolnilna, vendar ločena dejavnost, ki jo upravni odbor izvaja ob presoji letnega poročila agencije o dejavnostih, kot je določeno v finančni uredbi agencije, obravnava pa se kot posebna točka dnevnega reda.

Dostop do vseh letnih poročil