Evropska opazovalnica tveganj

Cilj Evropske opazovalnice tveganj EU-OSHA je prepoznati nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu, da bi se izboljšali pravočasnost in učinkovitost preventivnih ukrepov.

Za dosego tega cilja Evropska opazovalnica tveganj ponuja pregled varnosti in zdravja pri delu v Evropi, opisuje gibanja in dejavnike, ki so razlog zanje, ter predvideva, do kakšnih sprememb bo prišlo pri delu in kakšen bo verjetno njihov učinek na varnost in zdravje pri delu.

Cilji

Tako kot se naša družba nenehno razvija pod vplivom nove tehnologije in spreminjajočih se gospodarskih in družbenih okoliščin, se nenehno spreminjajo tudi naša delovna mesta ter delovne prakse in postopki. Te nove okoliščine s sabo prinašajo nova tveganja in izzive za delavce in delodajalce, ki zahtevajo politični, upravni in tehnični pristop za visoko raven varnosti in zdravja pri delu.

Učinkovito preprečevanje tveganj lahko pomembno prispeva k splošnemu cilju strategije Evropa 2020, ki je doseči pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast ter zvišati stopnjo zaposlenosti z 69 na 75 odstotkov. Mnogi izstopijo iz trga dela zaradi slabe varnosti in zdravja pri delu, zato je boljše predvidevanje tveganj ključno, da bi izboljšali preprečevanje tveganj ter dosegli trajnostna poklicna življenja in višje stopnje zaposlenosti.

Zaporedni evropski strategiji o varnosti in zdravju pri delu sta opozorili na potrebo, da se na te nove razmere pripravimo, ter poudarili, da je:

predvidevanje novih in nastajajočih tveganj, ne glede na to, ali so povezana s tehničnimi inovacijami ali jih povzročajo družbene spremembe, bistveno, če želimo imeti nadzor nad tveganji.
To predvsem in najprej zahteva nenehno spremljanje samih tveganj na podlagi sistematičnega zbiranja informacij in znanstvenih mnenj.“ (Strategija Skupnosti o varnosti in zdravju pri delu 2002–2006)

Zahtevi te strategije, naj agencija EU-OSHA ustanovi Evropsko opazovalnico tveganj, ki bo opravljala te naloge, je sledila naslednja strategija Skupnosti 2007–2012, ki je poudarila pomen predvidevanja tveganj in opazovalnico agencije pozvala, naj začne izvajati vrsto novih pobud.

Zadnja evropska strategija Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 nadalje obravnava to problematiko s pozivom, da se podprejo ugotovitve Evropske opazovalnice tveganj.

Kako deluje Evropska opazovalnica tveganj

Evropska opazovalnica tveganj ustvarja dodano vrednost z zbiranjem in analizo informacij, njihovo postavitvijo v okvir (še zlasti v zvezi z evropsko socialno agendo in strategijo Skupnosti), iskanjem gibanj za „predvidevanje sprememb“ in učinkovitim sporočanjem ključnih vprašanj našemu ciljnemu občinstvu: oblikovalcem politike in raziskovalcem. Naš cilj je tudi spodbuditi razpravo in razmišljanje med deležniki agencije EU-OSHA ter zagotoviti platformo za razprave med strokovnjaki in oblikovalci politike na različnih ravneh.

Informacije, potrebne za prepoznavanje novih in nastajajočih tveganj, je mogoče pridobiti iz različnih virov, kot so podatki iz uradnih evidenc, literatura raziskovalcev, predvidevanja strokovnjakov ali podatki iz raziskav. Da lahko zajamemo vse te morebitne vire informacij, svoje dejavnosti organiziramo na štirih osnovnih področij: