Evropska podjetniška mreža

Evropska podjetniška mreža

Evropska podjetniška mrežaaaaaaEvropska podjetniška mreža je vodilna evropska pobuda, namenjena zagotavljanju inovativnosti in podpore poslovanju malih in srednjih podjetij (MSP) v Evropski uniji. Mreža, ki je del Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost, je enotna kontaktna točka za informacije o politikah in zakonodaji EU, možnostih financiranja, pomoči pri iskanju poslovnih partnerjev ter pomoči pri razvoju raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti. Vključuje približno 600 partnerskih organizacij iz 53 držav, ki MSP ponujajo najrazličnejše storitve.

Namen projekta komunikacijskega partnerstva je ozaveščati MSP o pomenu varnosti in zdravja pri delu ter jim omogočiti lažji dostop do praktičnih informacij in koristnih stikov na nacionalni in regionalni ravni, na primer v okviru nacionalnih partnerskih srečanj, svežnjev za ozaveščanje in drugih dejavnosti, kot je podelitev priznanj Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu.

Člani Evropske podjetniške mreže so poleg Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW), Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME) ter nacionalnih informacijskih točk agencije EU-OSHA eden glavnih partnerjev, ki agenciji EU-OSHA pomagajo pri doseganju njenih ciljev.

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW) je odgovoren za spodbujanje okvira za rast evropskih podjetij. Ima ključno vlogo pri strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter je služba Evropske komisije, ki je med drugim odgovorna za dokončno oblikovanje notranjega trga blaga in storitev, spodbujanje podjetništva in rasti ter omogočanje dostopa MSP do financiranja.

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja (EASME) je ustanovila Evropska komisija, da bi v njenem imenu upravljala pomembne dele več programov EU, vključno s programom za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME), finančnim instrumentom za okolje (LIFE), programom Obzorje 2020 in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (EMFF).

Njen cilj je pomagati pri oblikovanju bolj konkurenčnega in z viri gospodarnega evropskega gospodarstva, ki bo temeljilo na znanju in inovacijah.

Ambasadorji Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu ter njihova vloga

Priznanje Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri deludravja pri deludravja pri deludravja pri deludravja pri deludravja pri deluEvropska podjetniška mreža že od leta 2009 sodeluje z agencijo EU-OSHA pri ozaveščanju MSP in mikro podjetij o varnosti in zdravju pri delu. Za izvajanje te naloge na ravni držav imenuje ambasadorje na področju varnosti in zdravja pri delu. Njihova vloga vključuje usklajevanje dejavnosti, ozaveščanje MSP o varnosti in zdravju pri delu na nacionalni ravni ter letno poročanje agenciji EU-OSHA o dejavnostih na področju varnosti in zdravja pri delu.

Oglejte si celoten seznam ambasadorjev Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu

Delovna skupina za komunikacijsko partnerstvo v okviru projekta komunikacijskega partnerstva, ki je sestavljena iz treh nacionalnih informacijskih točk, treh ambasadorjev Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu ter predstavnikov agencije EU-OSHA, GD GROW in agencije EASME, v glavnem zagotavlja strateške in strokovne nasvete o izvajanju in spremljanju strategije agencije EU-OSHA o komunikacijskih partnerstvih.

Priznanje Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu

Cilj priznanja Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu je v okviru kampanje agencije za zdravo delovno okolje MSP ozaveščati o varnosti in zdravju pri delu ter jih pri tem spodbujati. Člani Evropske podjetniške mreže iz 27 držav članic ter Islandije, Lihtenštajna in Norveške so vabljeni, da za podelitev priznanja predlagajo katerega koli od svojih projektov, ki so namenjeni spodbujanju večje varnosti in zdravja pri delu v MSP in ki spadajo v eno od naslednjih kategorij: dejavnosti in dogodki, ki spodbujajo varnost in zdravje pri delu; mreženje; tiskana in spletna obvestila in publikacije.

Priznanje Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu se podeli vsaki dve leti.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19