EU-OSHA ob 25. obletnici svoje ustanovitve

Leta 2019 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) praznuje 25 let uspešne rasti in delovanja vseevropske mreže partnerjev, katere člani si prizadevajo za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi.

Varnost in zdravje delavcev je bistven del človekove varnosti. Varnost pri delu ni pomembno samo z gospodarskega vidika, temveč je ena od temeljnih človekovih pravic.
Kofi Annan, govor ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, New York, 28. april 2002

Varnost in zdravje pri delu sta bila sestavni del evropskega projekta od samega začetka. Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), ki je bila ustanovljena leta 1951 ter je bila temelj za poznejšo Evropsko gospodarsko skupnost in nato Evropsko unijo (EU), je združila evropsko industrijo premoga in jekla, da bi povezala razdrobljeno Evropo in si prizadevala za skupno prihodnost. Pri tem sta v središče pozornosti nenadoma prodrli tedaj najnevarnejši delovni panogi, kar je spodbudilo enega ključnih ciljev ESPJ: zagotoviti „izenačitev in izboljšanje življenjskih razmer delavcev“ v omenjenih industrijskih panogah.

Kljub temu pa je tristranski pristop k varnosti in zdravju pri delu v Evropi dobil zagon šele leta 1985. Po zaslugi pobude Jacquesa Delorsa, takratnega predsednika Evropske komisije, je zamisel o „socialnem dialogu“ v EU dobila ustavni mandat, kar je leta 1989 pripeljalo do objave okvirne direktive (89/391/EGS), ki leta 2019 praznuje 30. obletnico. Ta pomembni mejnik za varnost in zdravje pri delu ni samo vzpostavil minimalnih zahtev za varnost in zdravje v EU, temveč je v njeno središče postavil nov revolucionaren pojem „ocene tveganja“.

Na podlagi okvirne direktive je Evropska komisija sprožila vseevropsko kampanjo, ki naj bi osrednjo pozornost usmerila na varnost in zdravje pri delu ter škodljive učinke nevarnega delovnega okolja. Tako je leto 1992 razglasila za evropsko leto varnosti, higiene in zdravja pri delu. S tem se je odzvala na pretresljive številke, ki so bile zabeležene na evropskih delovnih mestih: na začetku devetdesetih let 20. stoletja je bilo vsako leto prijavljenih 4 milijone nezgod pri delu, od tega 8 000 s smrtnim izidom, kar je Evropo stalo 20 milijonov EUR. Cilj evropskega leta je bil povečati ozaveščenost o nevarnostih za zdravje in varnost pri delu ter o zadevni zakonodaji s tega področja ter okrepiti prizadevanja za izboljšanje standardov varnosti.

Evropsko leto 1992 in čedalje obsežnejša zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu sta postavila temelje za ustanovitev agencije, posvečene varnosti in zdravju – EU-OSHA.

Odločitev o ustanovitvi agencije je bila sprejeta na vrhu Sveta oktobra 1993, leta 1994 pa je sledilo sprejetje Uredbe (ES) št. 2062/94 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, ki je bila z letom 2019 nekoliko spremenjena. 

Čudovito je bilo biti del ekipe, ki je ustanavljala novo institucijo na tem zelo pomembnem področju, ki so ji bile dane vse možnosti, da doprinese k izboljšavam. Cilj je bil dvigniti standarde varnosti in zdravja na delovnih mestih po vsej Evropi, da bi bili delavci v vseh državah deležni enakega varstva.
Hans-Horst Konkolewsky, nekdanji direktor EU-OSHA

EU-OSHA je bila od samega začetka usklajena s strategijami EU o varnosti zdravju pri delu in Evropsko komisijo ter je ključni akter pri teh strategijah in povezani komunikaciji.

Poslanstvo in vizija EU-OSHA sta bila jasna od začetka:

  • pripravljati, zbirati in posredovati kakovostne informacije, analize in orodja za izboljšanje znanja, ozaveščanje ter izmenjavo informacij o varnosti in zdravju pri delu ter dobrih praks
  • imeti priznano vodilno vlogo pri spodbujanju varnosti in zdravja na delovnih mestih v Evropi, da se zagotovi pametno, trajnostno, produktivno in vključujoče gospodarstvo.

Agencija te cilje uspešno izpolnjuje že 25 let, zasluge za to pa imata njena mreža informacijskih točk in tristranski model delovanja.

Tristranski model omogoča, da so pri sprejemanju odločitev upoštevana in zastopana stališča vlad, organizacij delodajalcev in delavskih sindikatov, kar krepi vrednoti sodelovanja in partnerstva. Ta model ima skupaj z razvejeno mrežo informacijskih točk in partnerjev EU-OSHA na nacionalni ravnih dvojni učinek:

  • bistveno pripomore k enotnemu razumevanju tveganj pri delu in njihovemu enotnemu obravnavanju
  • agenciji omogoča, da uspešno razvija in spodbuja kulturo preprečevanja tveganj na delovnih mestih v Evropi.

Ti dosežki so prispevali k znatnemu izboljšanju delovnih razmer v državah članicah EU.

Naj bo še nadaljnjih 25 let zaznamovano z uspešnim sodelovanjem ter predanim ozaveščanjem in spodbujanjem dobrih praks na področju zdravja in varnosti pri delu! Sledi še več člankov o tem.