You are here

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

Področje varnosti in zdravja pri delu v Republiki Makedoniji je v pristojnosti Državnega inšpektorata za delo, ki je organ Ministrstva za delo in socialno politiko.Državni inšpektorat za delo kot organ Ministrstva za delo in socialno politiko s pomočjo svojih inšpektorjev opravlja inšpekcijski nadzor nad uveljavljanjem zakonov o delovnih razmerjih, varnosti in zdravju pri delu, inšpekciji dela, javnih uslužbencih, zaposlovanju in zavarovanju v primeru brezposelnosti, agencijah za začasno zaposlovanje, zaposlovanju invalidnih oseb, zaposlovanju tujcev, prostovoljstvu ter zakonov na področju izobraževanja, zakonov o trgovini, prepovedi kajenja, kolektivnih pogodbah, pogodbah o zaposlitvi, lokalnih predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov (glejte tukaj).Področje varnosti in zdravja pri delu je večdisciplinarno področje, za katerega obstaja veliko število predpisov, ki se nanašajo na določeno delo in delovne postopke. Kot skupek ukrepov, predpisov in standardov, namenjenih zagotavljanju varnih delovnih razmer v Republiki Makedoniji, je vključeno v ustavo. Varnost in zdravje pri delu sta z našo zakonodajo oblikovana kot sestavni del organizacije dela in delovnih postopkov, rezultat tega pa je, da je vsak delavec zavarovan, kar je v skladu z ustavnim načelom varstva vsakega delavca pri delu. Termin „varnost in zdravje pri delu“ ne pomeni le zaščite delavca pred telesnimi poškodbami ali poklicnimi boleznimi, ampak tudi zaščito njegove psihološke (moralne) osebnosti, torej zapletenega pojava, ki postaja vse bolj pomemben.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Makedonija
Contact person:
Milan PETKOVSKI
E-naslov: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk